ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ/ΚΑΚΕΚΤΥΠΩΝ/ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [4798/06-12-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 67η/2023-05-12-2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 9.5. «Απομάκρυνση αχρείαστου αποθέματος βιβλίων μέσω πώλησης και συγκεκριμένα με διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού», προτίθεται να πωλήσει/διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία και βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 27 τόνων.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • ογδόντα ευρώ (80,00€) ανά τόνο για τα παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία, και
  • σαράντα ευρώ (40,00€) ανά τόνο για τα βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με e-mail, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, e-mail tsentzos@cti.gr, τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 2105597631, e-mail: tsirmpas@cti.grΛήψη Αρχείων