Π977/18-12-2023 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` στην Αθήνα

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ στην Αθήνα.

Μίσθωμα: Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (11,50€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Φραγκίσκος Φώσκολος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103350709, email: foskolos@cti.grΛήψη Αρχείων