Π27/17.01.2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25 για Μαθητές με Αμβλυωπία και Ειδικές Κατηγορίες Σχολείων

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €170.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό Φ.Π.Α. είναι €10.200,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €180.200,00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 09/02/2024 Ώρα: 12:00   

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 15/02/2024 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίεςΔημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, fax.: 2610960490, Ε-mail: sofos@cti.grΛήψη Αρχείων