Π179/11.03.2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία Φορητών Τερματικών Δεδομένων στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 13.200,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 68.200,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11/04/2024 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Άγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597630, Ε-mail: tsirmpas@cti.gr

 

* Ενημερωτικό Σημείωμα – Διευκρινιστική οδηγία Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την Διακήρυξη για την «Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία Φορητών Τερματικών Δεδομένων στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’» (Π179/11.03.2024, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 345919,1)Λήψη Αρχείων