ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ .. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29920_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


6000_ENIMEROSI.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π831_20-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π831_20-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .. [eu-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


27633_ENIMEROSI_A.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Σ.Ε.Π.Ε.]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


15275_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


24308_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΕCHA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30319_ENIMEROSI.pdf

ANAKOINΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30736_ENIMEROSI.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π817_16-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π817_16-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π910/28.8.2018_ Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια (με αγορά) Ανακυκλωμένου Χάρτου Εκτυπώσεων σε Ρόλλους για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2019-20.

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Ανακυκλωμένου Χάρτου Εκτυπώσεων σε Ρόλλους για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2019-20.

Προϋπολογισμός δαπάνης : €1.750.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €420.000,00 ήτοι συνολική δαπάνη €2.170.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π915_29-08-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ WEB DEVELOPMENT ΚΑΙ USER INTERFACE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 «Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed) »

 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020Grant Agreement No. 710583.

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  • Ανάπτυξη διασυνδέσεων συστατικών λογισμικού για τη διαλειτουργία έξυπνων αντικειμένων.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφής χρήστη των συστατικών της πλατφόρμας λογισμικού́ για την υποστήριξη των Κοινοτήτων Πρακτικής στις τεχνολογίες UMI.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστατικών της πλατφόρμας λογισμικού́ για την υποστήριξη των Κοινοτήτων Πρακτικής στις τεχνολογίες UMI.
  • Τεχνική́ υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστατικών της πλατφόρμας λογισμικού́ για την υποστήριξη της αξιολόγησης των δεδομένων του έργου.
  • Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.

Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού προετοιμασίας και παραγωγής των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου και ερευνητικών εργασιών

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


p915_2018-08-29.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π880_02-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π880_02-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π899_07-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π899_07-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π834_20-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π834_20-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π828_19-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π828_19-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr