ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π313_11-04-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π313_11-04-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π300_07-04-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π300_07-04-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π252_21-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π252_21-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 314/11.04.2017_Προμήθεια Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας των αποθηκών διδακτικών βιβλίων & χάρτου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια οχημάτων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 € (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 10:00.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P314_110417_PromitheiaMiniVan.pdf

Πρόθεση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης για το κτίριο Μαρίτσας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


P312.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ _Π313_11-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

 

  • 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΜΕΛOΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

 

«Εμπλουτισμός του Διαθέσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα της Γ’ Λυκείου με Στόχο την Καλύτερη Προετοιμασία των Μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001072 

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P313ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΥΕ ΑΘΗΝΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P311.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π260_23-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π260_23-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π229_13-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π229_13-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π147_15-02-2017

 

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π147_15 -02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π295/4.4.2017_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Τίτλος : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2017-18

Προϋπολογισμός δαπάνης : Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: € 184.800,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €954.800,00) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Μαϊου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 22/5/2017 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π300_07-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

  • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για τα έτη 2016 και 2017

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

  • Μελέτη ασφάλειας ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης σχολικών βιβλίων (eshop), σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Σχεδιασμό εφαρμογής του συστήματος διεξαγωγής διαδικτυακών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΠΝΥΚΑ» που έχει αναπτύξει το ΙΤΥΕ για χρήση από τις σχολικές μονάδες για δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες μη δεσμευτικού χαρακτήρα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P300ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ Π285/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (FIBC) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της από 11-1-2017 υπ. αρ. πρωτ. 4569/Δ2 της Απόφασης Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ, προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια Λευκών Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων και Τμήμα Β’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά τμήμα είναι 4.500,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  και αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δύο (2) τμήματα είναι 9.000,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 10-04-2017, ώρα 16:00 στο Πρωτόκολλο του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ.  210-33.50.709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Σχετικά συννημένα:


P285_04_04_17_Prothesi_Anathesis_Promitheia_Megasakon_Anakyklosis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π286/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 11/04/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια τόνερ κι αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Εκδόσεων σε Αθήνα και Ασπρόπυργο, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.600,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/04/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


Σχετικά συννημένα:


P286_04_04_2017_Prothesi_anathesis_promitheia_toner.pdf

Συμμετοχή του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) συμμετέχει και στηρίζει την Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2017 (Patras Innovation Quest 2017), που θα πραγματοποιηθεί από τις 07 έως 09 Απριλίου 2017, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας και στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα.

Η Πρωτοβουλία αυτή συντελεί στη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) συμμετέχει με ενιαίο περίπτερο ως εκθέτης, συγκεντρώνοντας ως παρουσιάσεις και επιστημονικά πόστερ των Διευθύνσεων και των Ερευνητικών του Ομάδων, συνολικά 17 έργα και εφαρμογές (αναπτυξιακών και ερευνητικών), επιδιώκοντας την συμβολή των αποτελεσμάτων τους στον παραγωγικό τομέα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα έργα και οι εφαρμογές που θα παρουσιασθούν έχουν ισχυρό καινοτομικό στοιχείο και σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Ονομαστικά είναι τα ακόλουθα: eTwinning, Αποθετήρια  Μαθησιακών Αντικειμένων και Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα “e-me” για μαθητές και εκπαιδευτικούς, Ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», Εφοδιαστικός κύκλος του σχολικού βιβλίου, e-books  με τα βιβλία Λυκείου για μαθητές με αμβλυωπία, tvSeeker, LexiconMe, OpenlawsGR, LINKOLN “Lean Innovative Connected Vessels”, OSIRIS Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS, FUTURE FARMERS, GAIA, Organicity, HoPE, SMARTBUY, MOVESMART.

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Για την αναλυτική περιγραφή των έργων και εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο περίπτερο του ΙΤΥΕ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί: 

 


Σχετικά συννημένα:


PATRAS_IQ_2017_CTI.pdf