ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π555, Π576 & Π640 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π772_14-07-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ & υποστήριξη λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟς

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης:

«Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών», Υποέργο 1 - «Ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 374455, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στην Δράση 2: Υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κουπονιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»
 • ΠΕ6.2: Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣΔΚ2 για την  υποστήριξη του προγράμματος «Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»
 • ΠΕ7.2:  Εκπαίδευση διαχειριστών του ΠΣΔΚ2 για την υποστήριξη του προγράμματος «Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP772.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π563 & Π639 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π732_08-07-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Αειφόρος διαχείριση Αστικών Δικτύων με την χρήση ΤΠΕ»

 

ως υπεργολάβος της εταιρείας INTRAWAY, η οποία συμμετέχει σε κοινοπραξία που είναι ανάδοχος Διαγωνισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Υλοποίηση του τμήματος του Συστήματος Πληροφοριακής και Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εποπτείας (TEIMS) που είναι υπεύθυνο για την άντληση δεδομένων από εγκατεστημένους αισθητήρες στην περιοχή της Ηγουμενίτσας (sensor gateway)
 2. Υλοποίηση διεπαφής του sensor gateway προς την ουρά μηνυμάτων (message queue) που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτόκολλο ασύγχρονης επικοινωνίας των διαφόρων τμημάτων του Συστήματος TEIMS
 3. Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και πειραματικής ανάλυσης
 4. Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP732.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π731_08-07-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«ORBIT: Business Continuity as a Service»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-10, ICT-2013.1.2: Software Engineering, Services and Cloud Computing).  (Project Grant agreement no.  609828). (Έναρξη: 1/10/2013 - Λήξη: 31/3/2016)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Καθορισμός συνολικής αρχιτεκτονικής Orbit
 2. Ορισμός του τμήματος του Resource Consolidation Layer (RCL) της αρχιτεκτονικής  του ORBIT, που σχετίζεται με τον επιμερισμό των πόρων ενός κέντρου δεδομένων, ως μέσο για την επίτευξη ανοχής σε σφάλματα. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης των Ι/Ο λειτουργιών, την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης της μνήμης και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για τον επιμερισμός των πόρων ενός κέντρου δεδομένων.
 3. Ορισμός του τμήματος του Fault Tolerance Layer (FTL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με την ανοχή σφαλμάτων για ένα hypervisor. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: τη βελτίωση της γενικής ανεκτικότητα για hypervisors, βασιζόμενι στο RCL, αξιοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης I / O cache για τη μείωση του φόρτου εργασίας και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την ανοχή σε σφάλματα σε ένα κέντρο δεδομένων.
 4. Ορισμός του τμήματος του Distaster Recovery Layer (DRL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με τη διαχείριση καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες (π.χ. data-centers) οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή και διασυνδέονται με ένα αντίστοιχο δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN). Στα περιβάλλοντα αυτά στόχος είναι η επίτευξη μηδενικού χρόνου για τη διαχείριση των καταστροφών. Συγκεκριμένα απαιτούνται τέσσερις κύριες εργασίες: συγχρονισμός κατάστασης σε ένα ΜΑΝ, συγχρονισμός I/O σε ένα ΜΑΝ, χειρισμός αντικαταστατών σε ένα ΜΑΝ, και η δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την αποκατάσταση των καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες που είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή. (έως 2 συμβάσεις).
 5. Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP731.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π441 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/