ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π837_17-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

     A.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

      B.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗσ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

         C.  ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

προτίθεται να συνάψει:

 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συνεργάτη Υποστήριξης Λειτουργίας Τμήματος Βιβλίων – Σχολικών Μονάδων – Παραγγελιών – Διανομών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συνεργάτη Υποστήριξης Λειτουργίας Γραφείου Κίνησης Αποθήκης Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Έμπειρο Συνεργάτη Γραφίστα για τον Ποιοτικό Έλεγχο Εκτυπώσεων, την Κατασκευή Ψηφιακών Μακετών και τον Έλεγχο Προεκτυπωτικών Εργασιών Σχολικών Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

Σχετικά συννημένα:


20231117_p837.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π836_17-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

A.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗσ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

    C.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ   ΜΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

προτίθεται να συνάψει:

 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συνεργάτη Υπεύθυνο Προγραμματισμού Εκτέλεσης Παραγγελιών Αποθήκης Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συνεργάτη Υποστήριξης Λειτουργίας Γραφείου Κίνησης Αποθήκης Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συνεργάτη Γραφίστα για τον Ποιοτικό Έλεγχο Εκτυπώσεων, την Κατασκευή Ψηφιακών Μακετών και τον Έλεγχο Προεκτυπωτικών Εργασιών Σχολικών Βιβλίων

 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20231117_p836.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π798_03-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π798_03-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π828_14-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 A.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B.  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

C.  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

D.  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

E.   ΕΜΠΕΙΡΟ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

  

το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

προτίθεται να συνάψει:

 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Συντονιστή - Επιμελητή Φιλόλογο για τον Ποιοτικό Έλεγχο Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Επιμελητή Φιλόλογο για τον Ποιοτικό Έλεγχο Προεκτυπωτικου και Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Επιμελητή Φιλόλογο για τον Ποιοτικό Έλεγχο Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Επιμελητή Μαθηματικό για τον Ποιοτικό Έλεγχο Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Έμπειρο Γραφίστα για τον Ποιοτικό Έλεγχο Εκτυπώσεων, την Κατασκευή Ψηφιακών Μακετών Σχολικών Βιβλίων και τη Μεταεπεξεργασία/ Βελτιστοποίηση Ψηφιακού Εικαστικού Υλικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20231114_p828.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π827_14-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

     A. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 B. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)
 C. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

  το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

προτίθεται να συνάψει:

 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Υπεύθυνο Τμήματος Βιβλίων - Σχολικών Μονάδων - παραγγελιών - διανομών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραγγελιών και Διανομών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Υπεύθυνο Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου της Διεύθυνσης Εκδόσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20231114_p827.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π825_14-11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 Α. ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ - ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B. ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

  το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

προτίθεται να συνάψει:

 • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Έμπειρο Συνεργάτη Μηχανικό Η/Υ με αντικείμενο τη Διαχείριση του Μητρώου Βιβλίων και Προεκτυπωτικού Υλικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για Έμπειρους Συνεργάτες Μηχανικούς Η/Υ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20231114_p825.pdf