ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π895_04-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π895_04-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π918_07-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π918_07-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π879_29-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π879_29-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π896_04-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π896_04-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π982_19-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HELLENIC ETWINNING 2024-2026 – ETWIN--NSO-GREECE» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning 2024-2026»

(eTwinning NSO GREECE 2024-2026)

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuP 2021-2027/ERASMUS+ KA2 - COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS/ETWINNING-NSO - Agreement Number: (2023) 7886125/20.11.2023)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20231219_p982.pdf

Π977/18-12-2023 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` στην Αθήνα

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ στην Αθήνα.

Μίσθωμα: Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (11,50€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 10/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Φραγκίσκος Φώσκολος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103350709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π897_04-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π897_04-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π886_01-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π886_01-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π885_01-12-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π885_01-12-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π882_29-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π882_29-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π880_29-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π880_29-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

6η περίοδος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ – Πρόσκληση Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)

Καλούνται τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι Δημόσια Σχολεία ή άλλες δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν αποτελούν ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)» κατά την 6η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., με προβλεπόμενη έναρξη στις αρχές Απριλίου 2024, για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://e-pimorfosi.cti.gr/anakoinoseis/paradosiako-montelo/495-6h-periodos-b1?fbclid=IwAR3GR3Esc53FADbH6UmsH2bTQFfoNZsOxnBQ5hhezqBvo3I06FtZUOtq5-s

Δημοσίευση της νέας μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Digital Education Content in the EU: state of play and policy options

Η νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Digital Education Content in the EU: state of play and policy options" αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και των ψηφιακών υπηρεσιών του, όπως τα αποθετήρια Φωτόδεντρο, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα «e-me» και τα διαδραστικά σχολικά βιβλία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr) που αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ, η Ελλάδα έχει κατακτήσει πλέον μια σημαντική θέση στον Ευρωπαϊκό χάρτη της ψηφιακής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες του ΙΤΥΕ, ενώ η ελληνική προσέγγιση των «Σφραγίδων Ποιότητας» αναγνωρίζεται ως Ευρωπαϊκή καινοτομία και πηγή έμπνευσης για τη διασφάλιση της ποιότητας των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Στόχος της μελέτης ήταν να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εντοπίζοντας προκλήσεις και ευκαιρίες για ένα πιο ανθεκτικό και συμπεριληπτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια της Δ/νσης Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του ΙΤΥΕ, συμμετείχε στη μελέτη ως μέλος του Stakeholders Consultation Group for the Digital Educational Content της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του έργου της Ελλάδας στον τομέα αυτό και στη διαμόρφωση επιλογών σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην Ευρώπη.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο European publications portal:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0d219a7a-76dd-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de1879fb-76dd-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en


Σχετικά συννημένα:


DT_MeletiEE_FBpost_image.png

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π878_29-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π878_29-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π863_27-11-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π863_27-11-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr