ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π599_02-08-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π599_02-08-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π566_26-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π566_26-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π586_28-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π586_28-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π531_14-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π531_14-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π532_15-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π532_15-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π599 _02-08-2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας για το ΑΣΕΠ»

που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20210802_p599.pdf

Π597/30.07.2021_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους και σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €6.103.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €1.464.720,00 ήτοι συνολική δαπάνη €7.567.720,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αρ. Π597/30.07.2021 Διακήρυξης

Σχετικά συννημένα:

20210730_P597_DIAGONISMOS_PROMITHIAS_CHARTOU.pdf 20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.pdf

20210730_P597_EVROPAIKO_ENIAIO_EGGRAFO_EEES.zip

P597_DIEFKRINISIS_EPI_TIS_DIAKIRYXIS.pdf

 


Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π529_13-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π529_13-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π596 _29-07-2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 

JUNIOR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Sup_CoFUND

 

 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και ευρωπαϊκούς πόρους

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να συνάψει έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την Τεχνική Υποστήριξη των κεντρικών υποδομών του  ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και των χρηστών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20210729_p596.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π527_13-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π527_13-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π586 _28-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΣΥΜΒΑΣEΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020 και χρονική επέκταση έως 31.3.2022»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. πρωτ.: 85554/Η1/17.7.2021 (ΑΔΑ: 6Ε2Σ46ΜΤΛΗ-Ο9Λ) Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για το διάστημα έως 31.3.2022

και καλεί αποκλειστικά:

τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘ της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning:

 

1. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Εκπ/κός, ΠΕ 86 Πληροφορικής, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως συντονιστής,

2. Μιχαήλ Τσότρας, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, ως αναπληρωτής συντονιστής της εν λόγω ομάδας,

3. Μαρία Βασιλοπούλου, Εκπ/κός ΠΕ 06, 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής,

4. Επαμεινώνδας Αγγέλου, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

5. Κώστας Ηλιάδης, Εκπ/κός ΠΕ 86, υπηρετεί στο 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων με απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΚΜ, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης,

6. Θεοφανώ Τσακανίκα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε.,

7. Ιωάννης Αλτάνης, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

8. Μαρία Γαζέα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

9. Ηλιάνα Αναστοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Κοινωνικής Συμμετοχής Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας.

10. Εμμανουήλ Σαρλάμης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

11. Αντιγόνη Λεμονή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε..

12. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

13. Βασιλική Χαραλαμποπούλου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ,

14. Παρασκευή Μπελόγια, Εκπ/κός ΠΕ 06, Δ/νση Εκπ/σης Λάρισας Α/βθμια,

15. Μαρία Τσιάντου, Εκπ/κός ΠΕ 05, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες  της παραγράφου Κ1.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20210728_p586.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π566_26-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020»»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 • Σχεδιασμός της οργάνωση της διαχείρισης του έργου, συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης,  καταγραφή και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών χρήσης του κτιρίου, και των στοιχείων του κτιρίου, ανάλυση περιβαλλοντικών συνθηκών και καταγραφή ενεργειακής συμπεριφοράς χρηστών, περιγραφή ενεργειακού προφίλ χρηστών κτιρίου.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση της έκθεσης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργειας
 • Καθορισμός των  λειτουργικών απαιτήσεων, των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας και των τεχνικών προδιαγραφών των συστατικών του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (ΣΕΔΚ), καταγραφή των υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΔΚ και της μεθοδολογίας ενσωμάτωσης όλων των προηγμένων συστατικών συστήματος στις υπάρχουσες υποδομές,
 • Σχεδιασμός διαφορετικών σεναρίων δοκιμών και χρήσης του ΣΕΔΚ, Υλοποίηση των  σεναρίων, καταγραφή των αποτελεσμάτων. Χρήση αναλυτικών μεθόδων αποτίμησης της απόδοσης
 • Σχεδιασμό μεθοδολογίας τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη ευφυούς προσαρμογής στις περιβαλλοντικές τοπικές απαιτήσεις
 • Υποστήριξη ομάδας έργου στην καταγραφή των χαρακτηριστικών του κτιρίου και των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών,  συμμετοχή στον καθορισμό των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Διαδικτυακού  Εκπαιδευτικού Εργαλείου και στην εκπόνηση της μελέτης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργεια
 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20210726_p566.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π497_05-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π497_05-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π500_21-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π500_21-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π557_22-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 •  ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ DDL

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

Deep Dictionary Learning for fMRI Data Analysis

 

που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρου  του ΙΤΥΕ

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

Ανάπτυξη  μεθόδων εκμάθησης  λεξικών αρχιτεκτονικών βάθους βασισμένων σε μη παραμετρικές Bayesian τεχνικές  για fMRI ανάλυση δεδομένων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20210722_p557.pdf