Π753/25.10.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων Γυμνασίου με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.   

Προϋπολογισμός δαπάνης : €8.788.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €527.280,00 ήτοι συνολική δαπάνη €9.315.280,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 5 Δεκεμβρίου 2022 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 9/12/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π700_04-10-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π700_04-10-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π747_21-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Smart Seatrac» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

  • ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης»

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) (κωδ. Πράξης MIS: 5030746, κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ04615).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20221021_p747.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π671_21-09-2022

Έχει αναρτηθεί η απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Π671_21-09-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π731/13.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π731/13.10.2022 με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση:

  • ενός Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, δύο μονάδων UPS 125KVA/KW (Ν+1) για το κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ, καθώς και
  • μίας μονάδας UPS Ισχύος 2X25KVA/KW (Ν+1) για το Παράρτημα Αθήνας του ΙΤΥΕ,

όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  31154000-0         Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174444

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π731/13.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΎΟΣ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των ειδών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%  24.000,00  σύνολο:  124.000,00 .

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Διονύσης Καραϊσκάκης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610960379

 


Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π730_13-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΠ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " ΩΣ ΕΞΗΣ:
 
 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΟ  ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  K1)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ»

 

της Πράξης

 

«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΠ–ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 (2021ΣΕ34510139), κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5073735.

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20221013_p730.pdf

Π722/12.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π722/12.10.2022 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, στο πλαίσιο του Υποέργου 13 της Πράξης: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β΄Κύκλος», όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.               

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174292

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π722/12.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 2 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1:     «Άδειες Χρήσης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης»,

εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€  ΦΠΑ :  7.200,00€).

ΤΜΗΜΑ 2:     «Υπολογιστικός - Δικτυακός Εξοπλισμός & Άδειες Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης – Εφεδρικής Αποθήκευσης – Βάσεων Δεδομένων, Περιφερειακά»,

εκτιμώμενης αξίας 99.567,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 80.296,00€  ΦΠΑ :  19.271,04€)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.296,00 €, πλέον ΦΠΑ 26.471,04 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 136.767,04 €.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Βαγγελάτος Αριστείδης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2103350600Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π728_12-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / School Vocational Guidance Using Machine Learning»  ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

  • ΕΩΣ MIA (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4

 «Παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης»

της Πράξης:

«SUB.2 Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης / (School Vocational Guidance Using Machine Learning)»

 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΤΑ047) (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180856)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20221012_p728.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π663_15-09-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π663_15-09-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π630_31-08-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π630_31-08-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π707/07.10.2022_ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’”

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Πέμπτη 3/11/2022 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Γκούρλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π701/4.10.2022 _ Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος

Τίτλος Σύμβασης : Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» 

ΜΙΣΘΩΜΑ: Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (5,20€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π702_05-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ IoT ΚΑΙ Smart-Grid ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ», «TARGET» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)
  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ  ΣΧΟΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20221005_p702.pdf

Π698/4.10.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.808.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €913.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.721.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύντομη περιγραφή:

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην διεθνή αγορά χάρτου λόγω της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο Διαγωνισμό και με τον τρόπο αυτό και η εκτέλεση της προμήθειας στους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία της βιβλιοπαραγωγής, η προμήθεια κάθε είδους κατανέμεται σε Τμήματα ως εξής:

 Είδος 1

Πλήθος Τμημάτων: 3

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 580 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €1.222.640,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €986.000,00.

 Είδος 2

Πλήθος Τμημάτων: 2

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 250 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €527.000,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €425.000,00.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και τα δύο είδη και σε κάθε είδος για ένα (1) ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα του είδους. Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά για περισσότερα από ένα (1) Τμήματα κάποιου είδους, τότε η προσφερόμενη τιμή ανά Τμήμα θα είναι ίδια για όλα τα Τμήματα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π700_04-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Education for Societal Changes based on Active Pedagogies and Empowerment- E-SCAPE ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Education for Societal Changes based on Active Pedagogies and Empowerment- E-SCAPE»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+KEY ACTION 2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES- Grant Agreement Number: 2021-1-BG01-KA220-HED-000035886)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20221004_p700.pdf