ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π453_09-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π453_09-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π472_15-06-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HELLENIC ETWINNING 2022-2023 – ETWIN-22-NSO-GREECE» ΩΣ ΕΞΗΣ::

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

το πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«HELLENIC ETWINNING 2022-2023 –

ETWIN-22-NSO-GREECE»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2022 5607641/05-08-2022)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20230615_p472.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π411_30-05-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π411_30-05-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π427_02-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π427_02-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π425_02-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π425_02-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π416_31-05-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π416_31-05-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr