ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π373_25-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΤΕ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Προετοιμασία, μετάβαση και υποστήριξη λειτουργίας εφοδιαστικού κύκλου πολλαπλού βιβλίου»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να συνάψει:

 

  • Μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για υπάλληλο αποθήκης (ΤΕ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20240425_p373.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π318_12-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π318_12-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π306_10-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π306_10-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π364_24-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «VR4CHEMISTRY, Virtual Reality Labs for Chemistry» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

- ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

- ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) 

ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Virtual Reality Labs for Chemistry »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KEY ACTION 2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES – Grant agreement  2022-1-PL01-KA220-SCH-000086010)

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240424_p364.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π303_10-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π303_10-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π297_08-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π297_08-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr