Π668/19.09.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους  για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων.   

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.300.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €792.000,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.092.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π590/29-07-2022 _ Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος

Τίτλος Σύμβασης : Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»      

ΜΙΣΘΩΜΑ : Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (5,20€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα     

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού : 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00   

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π576/27.07.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π576/27.07.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»      

Τίτλος Σύμβασης : Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε επίπεδα πιεστήρια με χαρτί και χαρτόνι σε φύλλα που θα διαθέσει Το ΙΤΥΕ.   

Προϋπολογισμός δαπάνης : €1.995.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €478.800,00 ήτοι συνολική δαπάνη €2.473.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 13/09/2022 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π489/04.07.2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23

Προϋπολογισμός δαπάνης : εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (160.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 38.400,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 198.400,00 €).

 

H προμήθεια των 10.000 παλετών κατανέμεται σε πέντε (5) Τμήματα:

 • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.000 παλέτες.
 • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 32.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 39.680,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 14/07/2022 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π421_10-06-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π421_10-06-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π444/21.06.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς Προσωπικού προς και από την Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Προϋπολογισμός δαπάνης : (36.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό Φ.Π.Α. 8.640,00 €), εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του Φ.Π.Α. 44.640,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 8/07/2022 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Κωνσταντίνος Τσέντζος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π424/14.06.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Ευρωλαπετών για τις ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23

Προϋπολογισμός δαπάνης : (110.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 26.400,00€) , εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 136.400,00 €.

 

H προμήθεια των 10.000 παλετών κατανέμεται σε πέντε (5) Τμήματα:

 • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.000 παλέτες.
 • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €27.280,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €22.000,00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 30/06/2022 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 1/07/2022 και ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Αλεξάνδρα Δημοπούλου θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π405/06.06.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.   

Προϋπολογισμός δαπάνης : €7.722.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €463.320,00 ήτοι συνολική δαπάνη €8.185.320,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 19/07/2022 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π395/03.06.2022 – Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υποδομής ασφάλειας πληροφοριών

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υποδομής ασφάλειας πληροφοριών».

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υποδομής ασφάλειας πληροφοριών, η οποία συνίσταται συνοπτικά στην προμήθεια και εγκατάσταση των ακολούθων ειδών για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής Security Operations Center:

 1. Συστοιχία Firewall
 2. Σύστημα Εντοπισμού και Απόκρισης μέσω ανάλυσης Δικτυακής Κίνησης
 3. Λογισμικό συγκέντρωσης αρχείων καταγραφής
 4. Server (Virtualization)

 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

32420000-3        Εξοπλισμός δικτύου

48730000-4        Πακέτα λογισμικού ασφαλείας

30211000-1        Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 160898

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π395/03.06.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: €205.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%  (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €254.200,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 11.07.2022 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.Λήψη Αρχείων

Π234/04.04.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23 στις Σχολικές Μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός δαπάνης : €88.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €21.120,00 ήτοι συνολική δαπάνη €109.120,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €88.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-      Ποσό €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων που αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων.

Προσφορά που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό θα απορρίπτεται.  

-       Ποσό €8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. επιπρόσθετες συμπληρωματικές διανομές  βιβλίων λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού, διανομές νέων βιβλίων που παρήχθησαν εκ των υστέρων, διανομές βιβλίων σε πρόσθετες ομάδες μαθητών όπως προσφυγόπαιδες, κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, με αντίστοιχη επέκταση του συμβατικού αντικειμένου. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 29/04/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π217/28.03.2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μεταλλικών Ραφιών στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μεταλλικών Ραφιών στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Προϋπολογισμός δαπάνης : (45.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 10.800,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 55.800,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 15/04/2022 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Πέμπτη 21/04/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Γ. Καλύβας θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π160/9.03.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους  για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €1.500.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €360.000,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.860.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην διεθνή αγορά χάρτου λόγω της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο Διαγωνισμό και με τον τρόπο αυτό και η εκτέλεση της προμήθειας στους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία της βιβλιοπαραγωγής, η προμήθεια κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

 • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 250 τόνοι.
 • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%465.000,00 και χωρίς Φ.Π.Α. 375.000,00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 Ώρα: 12:00

Για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 27 ν. 4412/2016. Ειδικότερα, δεδομένης της ματαίωσης τμημάτων των διαγωνισμών για την προμήθεια χάρτου, που προκηρύχθηκαν διαδοχικά δυνάμει των με αρ. Π385/2.6.2021, Π597/30.7.2021 και Π854/10.12.2021 αποφάσεων του Ι.Τ.Υ.Ε., είτε λόγω μη υποβολής προσφορών για ορισμένα τμήματα είτε λόγω μη προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, κρίνεται ότι πλέον συντρέχει επείγουσα κατάσταση που καθιστά αδύνατη την τήρηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής της ελάχιστης προθεσμίας των 35 ημερών. Η δε επείγουσα κατάσταση κατά τα ανωτέρω  και η συνακόλουθη ανάγκη σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών επιβάλλεται από το γεγονός ότι είναι κρίσιμης σημασίας η - εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος – παραγωγή και διανομή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23 έως την έναρξη του σχολικού έτους, ήτοι έως τον Σεπτέμβριο 2022, και συγχρόνως είναι αναγκαία η έγκαιρη προμήθεια του χαρτιού καθώς και η περαιτέρω διάθεσή του στους αναδόχους που έχουν αναλάβει την εκτύπωση των βιβλίων για το σχολικό έτος 2022 -23 στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. Π414/14.6.2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, η οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς τη σύντμηση της προθεσμίας σε 15 ημέρες. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π147/02.03.2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Τίτλος Σύμβασης : «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23 για Μαθητές με Αμβλυωπία» 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €170.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €10.200,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €180.200,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €150.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €9.000,00).

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €170.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-       Ποσό €150.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και τις συναφείς υπηρεσίες των διδακτικών βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία (και τυχόν βιβλία που προορίζονται για ειδικές κατηγορίες σχολείων πχ. ομογενειακά σχολεία Δημοτικού, εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια, κλπ., τα οποία λόγω μικρού τιράζ απαιτείται να τυπωθούν ψηφιακά). Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-       Ποσό €20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. νέοι τόμοι βιβλίων που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, αύξηση αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες, κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας  θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 28/03/2022, Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 1/04/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π858_10-12-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π858_10-12-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

Π862/13.12.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής, αποθήκευσης, εξαγωγής εκτυπωτικού χάρτου και σχολικών βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €370.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €88.800,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €458.800,00) 

 

 Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €370.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-       Ποσό €330.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής εκτυπωτικού χάρτου και σχολικών βιβλίων. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-       Ποσό €40.000,00 πλέον ΦΠΑ που δύναται να αξιοποιηθεί για επιπρόσθετη παροχή ίδιων υπηρεσιών που τυχόν απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων. Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι  και στο Άρθρο 2 §§ 9  έως 12 του σχεδίου σύμβασης οριζόμενα.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 27/01/2022 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα, ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για το Διαγωνισμό.

 

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π854/10.12.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Ρόλλους  για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €2.400.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €576.000,00 ήτοι συνολική δαπάνη €2.976.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην διεθνή αγορά χάρτου λόγω της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο Διαγωνισμό και με τον τρόπο αυτό και η εκτέλεση της προμήθειας στους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία της βιβλιοπαραγωγής, η προμήθεια κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

 • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 500 τόνοι.
 • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €744.000,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €600.000,00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 25  Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα, ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για το Διαγωνισμό.Λήψη Αρχείων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Υγιεινής για τις ανάγκες του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για το έτος 2022

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας [Πανεπιστημιούπολη Πάτρας] θα αναθέσει σε ανάδοχο, την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Υγιεινής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 39830000-9     ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε #4.400,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα υπό προμήθεια είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως την Τρίτη, 14/12/2021 και ώρα 16:00


Σχετικά συννημένα:


2021_12.07_7487_21PROC009686103.pdf

Π839/03.12.2021_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Τίτλος Σύμβασης : Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής και Ανασυσκευασίας Σχολικών Βιβλίων 

Προϋπολογισμός δαπάνης : Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €435.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €104.400,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €539.400,00).

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €435.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-       Ποσό €410.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες του σχολικού έτους  2022-23. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-       Ποσό €25.000,00 πλέον ΦΠΑ που δύναται να αξιοποιηθεί για επιπρόσθετη παροχή ίδιων υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας που τυχόν απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων. Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι  και στο Άρθρο 2 §§ 9  έως 12 του σχεδίου σύμβασης οριζόμενα.

  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 20/01/2022 και ώρα  12:00

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παρακαλούμε δείτε στα συνημμένα, ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για το Διαγωνισμό.

 

 Λήψη Αρχείων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού για τις ανάγκες του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού για το διάστημα 01/01/2022 – 31/12/2023, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε #6.451,61€#, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως την Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 16:00.


Σχετικά συννημένα:


2021_12.03_7442_21PROC009665345.pdf