Π432/06-06-2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» (MIS/ΟΠΣ 5168211).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΚΩΔ.ΣΑ.:E4451, Κωδικός Εναρίθμου Πράξης: 2022ΣΕ44510002) 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 193560 για το ΤΜΗΜΑ 1, 195648 για το ΤΜΗΜΑ 2

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π432/06-06-2023

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ», 281.660,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 349.258,40)

ΤΜΗΜΑ 2  : «Εξοπλισμός Κέντρου Δεδομένων ΠΣΔ», 242.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 301.072,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 06.07.202 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Σχετικά συννημένα:


P432_eggafa_diagonismou.zip

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρ. Π355/10.05.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ

Αναρτηθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία

Σχετικά συννημένα:


2350_05_16_Diefkriniseis.pdf

Π355/10.05.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ»

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π355/10.05.2023 με τίτλο «Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη του υπόβαθρου ανίχνευσης και καλλιέργειας των χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ», της Πράξης «Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  73200000-4         Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 191449

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π355/10.05.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το αργότερο έως την 31/05/2025.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 213.709,68 €, πλέον ΦΠΑ 24%  51.290,32 €  σύνολο:  265.000,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Θεόδωρος Κομνηνός email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610 960 348

Σχετικά συννημένα:


P355_Eggrafa_Diagonismou.zip

Π354/10.05.2023_ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 18.000,00€, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 93.000,00 €).

 

H προμήθεια των 5.000 παλετών κατανέμεται σε δύο (2) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.500 παλέτες.
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 37.500,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 46.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 30/05/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

25-04-2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:

 

https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn/55240-25-04-2023-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-ypovoli-aitiseon-symmetoxis-sti-diadikasia-aksiologisis-kai-entaksis-didaktikon-vivlion-sto-mitroo-didaktikon-vivlion-kai-stin-psifiaki-vivliothiki-didaktikon-vivlion

 

Πληροφορίες για την πλατφόρμα υποβολής δίνονται μόνο μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ/ΚΑΚΕΚΤΥΠΩΝ/ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 1798/27-03-23

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 51η/2023-14/03/2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 6.2 «Πώληση, με σκοπό την ανακύκλωση παλιών/καταργημένων βιβλίων», προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία και βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 83 τόνων.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • εκατών δέκα ευρώ (110,00€) ανά τόνο για τα παλιά, κακέκτυπα και καταργημένα βιβλία,  και
  •  πενήντα ευρώ (50,00€) ανά τόνο για τα βιβλία διαφημιστικού χαρακτήρα προηγούμενων ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email ή fax, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729, fax: 2103234946.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 210 5597631, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


1987_20230407_PROSKLISI_ANAKYKLOSI_VIVLION.pdf

Π235/04.04.2023 – Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικών και περιφερειακών υποδομών».

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικών και περιφερειακών υποδομών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις πιστοποίησης μαθητών Γ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Ανάπτυξη, Λειτουργία Συστημάτων, Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων υλοποίησης του ΚΠΠ – Οργάνωση, Υποστήριξη και Διεξαγωγή Εξετάσεων».

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

48621000-7      Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας

48611000-4      Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων

48771000-3      Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης

32420000-3      Εξοπλισμός δικτύου

30233120-8      Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας

30233141-1      Σύστημα συστοιχιών δίσκων αποθήκευσης δεδομένων - Storage area network (SAN)

32424000-1      Ικρίωμα εγκαταστασης εξοπλισμού

48820000-2      Εξυπηρετητές

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1:          «Άδειες Χρήσης Λογισμικών για Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων»,

ΤΜΗΜΑ 2:          «Υπολογιστικός - Δικτυακός Εξοπλισμός & Άδειες Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης –Βάσεων Δεδομένων»,

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 185038

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π235/04.04.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1: «Άδειες Χρήσης Λογισμικών για Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων», €180.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €223.200,00)

ΤΜΗΜΑ 2: «Υπολογιστικός - Δικτυακός Εξοπλισμός & Άδειες Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης –Βάσεων Δεδομένων», €298.940,00 πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €370.685,60)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €478.940,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%  (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €593.885,60)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 10.05.2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Ανακοίνωση 03.05.2023

Αναρτηθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική ΟδηγίαΛήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π53_26-01-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π53_26-01-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π52/26.01.2023_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Τίτλος Σύμβασης : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24

Προϋπολογισμός δαπάνης : €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €211.200,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.091.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

  • Ποσό €802.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων
  • Ποσό €78.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π860/06.12.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Π860/06.12.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία»

Τίτλος Σύμβασης : «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €170.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό Φ.Π.Α. είναι €10.200,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €180.200,00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα: 12:00   

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Παρασκευή 13/01/2023 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π800/18.11.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθηκών ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €975.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €234.000,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €1.209.000,00) 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023  Ώρα: 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, 12/01/2023 Ώρα: 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π753/25.10.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων Γυμνασίου με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.   

Προϋπολογισμός δαπάνης : €8.788.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €527.280,00 ήτοι συνολική δαπάνη €9.315.280,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 5 Δεκεμβρίου 2022 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 9/12/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π731/13.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π731/13.10.2022 με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση:

  • ενός Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, δύο μονάδων UPS 125KVA/KW (Ν+1) για το κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ, καθώς και
  • μίας μονάδας UPS Ισχύος 2X25KVA/KW (Ν+1) για το Παράρτημα Αθήνας του ΙΤΥΕ,

όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  31154000-0         Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174444

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π731/13.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΎΟΣ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των ειδών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%  24.000,00  σύνολο:  124.000,00 .

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Διονύσης Καραϊσκάκης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610960379

 


Λήψη Αρχείων

Π722/12.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π722/12.10.2022 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, στο πλαίσιο του Υποέργου 13 της Πράξης: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β΄Κύκλος», όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.               

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174292

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π722/12.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 2 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1:     «Άδειες Χρήσης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης»,

εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€  ΦΠΑ :  7.200,00€).

ΤΜΗΜΑ 2:     «Υπολογιστικός - Δικτυακός Εξοπλισμός & Άδειες Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης – Εφεδρικής Αποθήκευσης – Βάσεων Δεδομένων, Περιφερειακά»,

εκτιμώμενης αξίας 99.567,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 80.296,00€  ΦΠΑ :  19.271,04€)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.296,00 €, πλέον ΦΠΑ 26.471,04 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 136.767,04 €.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Βαγγελάτος Αριστείδης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2103350600Λήψη Αρχείων

Π707/07.10.2022_ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’”

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Πέμπτη 3/11/2022 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Γκούρλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Λήψη Αρχείων

Π701/4.10.2022 _ Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντος

Τίτλος Σύμβασης : Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» 

ΜΙΣΘΩΜΑ: Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (5,20€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π698/4.10.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.808.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €913.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.721.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύντομη περιγραφή:

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην διεθνή αγορά χάρτου λόγω της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο Διαγωνισμό και με τον τρόπο αυτό και η εκτέλεση της προμήθειας στους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία της βιβλιοπαραγωγής, η προμήθεια κάθε είδους κατανέμεται σε Τμήματα ως εξής:

 Είδος 1

Πλήθος Τμημάτων: 3

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 580 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €1.222.640,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €986.000,00.

 Είδος 2

Πλήθος Τμημάτων: 2

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 250 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €527.000,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €425.000,00.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και τα δύο είδη και σε κάθε είδος για ένα (1) ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα του είδους. Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά για περισσότερα από ένα (1) Τμήματα κάποιου είδους, τότε η προσφερόμενη τιμή ανά Τμήμα θα είναι ίδια για όλα τα Τμήματα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π684/27-09-2022 – Ηλεκτρ. Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ 2020-22 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2020ΣΕ54700001) (2021ΝΑ34600407)

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2022».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2022.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 / Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020-2022 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2021ΣΕ5470001)» με ενάριθμο 2021ΝΑ34600407 και MIS/ΟΠΣ 5149681.  

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 173285

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π684/27-09-2022

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 96.774,19  πλέον Φ.Π.Α. 24%  (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: € 120.000,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 31.10.2022 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Η ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3680/11.10.2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ. 

Σχετικά συννημένα:

P684_Diakiryksi_22PROC011331345.pdfP684_Apofasi_orthi.pdf

2022-10-11_3680_Anakoinosi_P684.pdf

Anakoin_Diefkrinisi_PSD2022_V1.pdf

 


Λήψη Αρχείων

Π669/20.09.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια με χαρτί σε ρολά και χαρτόνι που θα διαθέσει Το ΙΤΥΕ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €1.008.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €241.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.249.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 8/11/2022 και ώρα  12:00.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων