Π812/09.11.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογισμός δαπάνης: €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €211.200,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.091.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €880.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

  • Ποσό €802.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για τη διανομή των βιβλίων
  • Ποσό €78.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 22/12/2023 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Λήψη Αρχείων

Π794/02.11.2023 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π794/02.11.2023 με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.                             

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 250142

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π794/02.11.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των κτιρίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 34.800,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 179.800,00€.

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, που συνίσταται σε παράταση της διάρκειας της σύμβασης για 12 επιπλέον μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 72.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 17.400,00€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 89.900,00€.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:           20/11/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:       Ελένη Γουρδούπη email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610960300


Σχετικά συννημένα:


P794_katharismos.zip

Π792/02.11.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (136.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 32.640,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 168.640,00 €).

 

H προμήθεια των 8.500 παλετών κατανέμεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.125 παλέτες
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 34.000,00  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 42.160,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Τρίτη 28/11/2023 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Π781/30-10-2023_Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών του ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αποθηκών Ι.Τ.Υ.Ε. – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μίσθωμα: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (4,90€/ανά τ.μ.) κατ’ ανώτατο όριο / μήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +3026109603000, fax.: +302610960490, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 Λήψη Αρχείων

Π721/03.10.2023_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €345.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €82.800,00 ήτοι συνολική δαπάνη €427.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Π712/02.10.2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» με σκοπό την «Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)» στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ 5201458).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 237263

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π712/02.10.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση και υποστήριξη υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 275.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 341.930,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 01.11.2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

27.10.2023 Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.


Σχετικά συννημένα:


p712_eggrafa_diagwnismou.zip4085_2023_10_27_diefkriniseis.pdf

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρ. Π686/18.09.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258


Σχετικά συννημένα:


3777_28_09_2023_Diefkriniseis.pdf

Π686/18.09.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π686/18.09.2023 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

32420000-3             Εξοπλισμός δικτύου

48620000-0             Λειτουργικά συστήματα

48612000-1             Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

48300000-1             Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας

48700000-5             Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π686/18.09.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

ΤΜΗΜΑ 1:       «Εξοπλισμός δικτύου»,

εκτιμώμενης αξίας         46.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       57.040,00 €  ΦΠΑ :  11.040,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2:       «Λογισμικό - Άδειες Χρήσης Λογισμικού»,

εκτιμώμενης αξίας         90.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       111.600,00 €  ΦΠΑ :  21.600,00 €)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 32.640,00 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 168.640,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσιος Καραϊσκάκης email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610 960 379

Σχετικά συννημένα:


P686_2023-09-18_RFQ.zip

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Μ.Δ.Β.] & ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Ψ.Β.Δ.Β.]

Περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω, κατά ένα μήνα, παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (28-08-2023) στο

σχετικό συννημένο:

93956_GD4_28_08_23.pdf

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων για την (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500), 

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Λήψη Αρχείων

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π485/22.06.2023

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ” (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1 ως ισχύει).

βλ. 

 https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

 

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  και ώρα 12:00

ΝΕΑ ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Λήψη Αρχείων

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ`αρ. Π432/06.06.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

Σχετικά συννημένα:


2789_2023_06_28_Diefkriniseis.pdf

Π496/26.06.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π496/26.06.2023 με τίτλο «Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: α) eΤwinning «STEM 4.0», β) «eTwinning Innovative Awarded School Action for 2022 and 2023» και γ) «Organization of 12 online moodle courses» στο πλαίσιο του  έργου «Ελληνικός  Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2022-2023 (HELLENIC ETWINNING 2022-2023 - ETWIN-22-NSO GREECE)», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  18530000-3 Δώρα και βραβεία

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196545

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π496/26.06.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.485,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%  41.636,40 €  σύνολο:  215.121,40 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Καπράλου Χρυσούλα email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ 2610 960 300Λήψη Αρχείων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Μ.Δ.Β.] & ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Ψ.Β.Δ.Β.]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


70704_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.pdf

Π485/22.06.2023 _ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο : Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 10.800,00 €), εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 55.800,00 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων», όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.   Το προσφερόμενο όχημα θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες παράδοσης και θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης, εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Το προς προμήθεια και παραλαβή είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

42415110-2 (περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, 14/07/2023 και ώρα 12:00

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Πέμπτη 20/07/2023 και ώρα 12:00

ΝΕΑ ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

05-07-2023_ βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1 ως ισχύει)

 

05-07-2023_Παρατίθενται Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500).

 

13-07-2023_Παρατίθενται Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1) Λήψη Αρχείων

Π449/09.06.2023_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : “ Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 481 βιβλία όλων των βαθμίδων και τα οποία θα εκτυπωθούν σε 4.230.000 αντίτυπα συνολικά. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.  

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: €2.112.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €506.880,00 ήτοι συνολική δαπάνη €2.618.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Τετάρτη  19 Ιουλίου 2023  Ώρα: 12:00     

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  25/07/2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Λήψη Αρχείων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων, προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιούμενο λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Το προς ανακύκλωση χαρτί θα συλλέγεται από τον χώρο των ΧΥΤΑ που ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα συλλέγεται ανακυκλώσιμο χαρτί από τους ΧΥΤΑ Θήβας, Χαλκίδας, Λαμίας, Άμφισσας και Ιστιαίας.

 

Το συνολικό εκτιμώμενο βάρος του ανακυκλώσιμου χάρτου που αναμένεται να συγκεντρωθεί για το σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το χρονικό διάστημα 12 με 22 Ιουνίου 2023, κυμαίνεται μεταξύ 50 και 72 τόνων. Πιο συγκεκριμένα ανά σημείο συλλογής, ΧΥΤΑ Θήβας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Χαλκίδας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Λαμίας: 14-20 τόνοι, ΧΥΤΑ Άμφισσας: 3-4,5 τόνοι και ΧΥΤΑ Ιστιαίας: 3-3,5 τόνοι. Η ως άνω εκτίμηση, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, αποτελεί πρόβλεψη, δεν είναι δεσμευτική για το ΙΤΥΕ και τυχόν απόκλιση από το ως άνω εκτιμώμενο βάρος είναι επιτρεπτή.

Το ΙΤΥΕ δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικώς τον Ανάδοχο στις 16 Ιουνίου 2023:

α)   για το ακριβές σημείο όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί το container για το διάστημα 20-22 Ιουνίου 2023,

β)   για το εκτιμώμενο τονάζ του container.

Η χωρητικότητα του container θα είναι ανάλογη του εκτιμώμενου τονάζ.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα.

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • Εξήντα ευρώ (60,00€) ανά τόνο

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email ή fax, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13/06/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2103350729, fax: 2103234946.


Σχετικά συννημένα:


20230609_PROSKLISI_ANAKYKLOSIS_CHARTOU.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π443/08.06.2023_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : “Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: €14.763.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €885.780,00 ήτοι συνολική δαπάνη €15.648.780,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και το οποίο θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 274 βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας  και τα οποία θα εκτυπωθούν σε 26.494.000 αντίτυπα συνολικά. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023  Ώρα: 12:00     

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  21η Ioυλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

 

 

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Λήψη Αρχείων