Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Γενικό Πλαίσιο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των πάσης φύσεων συνεργατών και των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου του Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΥΕ έχει υιοθετήσει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι απολύτως συμβατή µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ-ΓΚΠ∆) και τη σχετική εθνική νομοθεσία (Νόμος 4624/2019) και αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους επισκέπτες του ιστοτόπου του ΙΤΥΕ σχετικά µε τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την πλοήγηση σε αυτόν.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο, δεν εκπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΙΤΥΕ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ινστιτούτου.

 

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) το οποίο αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (µε τη μορφή Ν.Π.Ι.∆.) και εδρεύει στο Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 265 04 στο Ρίον.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται µε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε µε τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΥΕ, ως ακολούθως:

  • Μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@cti.gr
  • Τηλεφωνικά στον αριθμό 210 3350709

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Ιστότοπος του ΙΤΥΕ

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπo του ΙΤΥΕ δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά µόνο εάν εσείς το επιθυμείτε κατά την επικοινωνία σας μαζί µας στο info.cti@cti.gr. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται επίσης για την λήψη των ηλεκτρονικών αρχείων διαγωνισμών, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών που εκτελεί το ΙΤΥΕ, µέσω συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουμε στον ιστότοπό µας κατά περίπτωση.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του ΙΤΥΕ ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πολιτική του ΙΤΥΕ  για τη χρήση cookies, όπως αναφέρεται παρακάτω.

 

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΙΤΥΕ  συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά και µόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

 

Χρήση των προσωπικών δεδομένων - εμπιστευτικότητα και ασφάλεια αυτών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επικοινωνία σας μαζί µας στο info.cti@cti.gr, χρησιμοποιούνται μόνον για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι απολύτως εμπιστευτικά. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του ΙΤΥΕ, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματά µας.

Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά ή/και φυσικά καταχωρούνται για επεξεργασία αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό που συλλέχθηκαν και δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για χρονικό διάστημα εύλογο και ανάλογο µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε δράσης και μετά καταστρέφονται.

 

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο του ΙΤΥΕ, ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών µέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως cookies ή/και συλλογής διευθύνσεων IP.

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, προκειμένου να διακρίνεται από άλλους χρήστες. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά µε την επίσκεψη του χρήστη, µε σκοπό να εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα η περιήγησή του στον ιστότοπο και να βελτιώνεται συνεχώς η λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας. Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών µέσω των cookies, µμπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, ώστε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του ιστοτόπου του ΙΤΥΕ  στον υπολογιστή σας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να κάνει πιο δύσκολη ή πρακτικά αδύνατη τη χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση ή επαναληπτική επιλογή ρυθμίσεων. Ο ιστότοπος του ΙΤΥΕ  χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοικτού κώδικα AWStats για την ανάλυση της επισκεψιµότητας.

 

Διαβίβαση /Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι συχνά αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Αυτά τα πρόσωπα δεσμεύονται έναντι του ΙΤΥΕ ως προς την εχεμύθεια και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και σε αυτά διαβιβάζονται µόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών.

 

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας δίνει το δικαίωμα να ελέγχετε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου»). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί πρόσβασης, τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, επικοινωνώντας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

 

Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΥΕ, ως ανωτέρω, ο οποίος θα διερευνήσει την υπόθεση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή µας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα µε το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του ΓΚΠ∆. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΙΤΥΕ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τυχόν τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπο του ΙΤΥΕ. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΙΤΥΕ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο καταγραφεται στο έγγραφο:  'ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του ΙΤΥΕ

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο:  'ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ