Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται, με Απόφαση Προέδρου, η κυρία Καβαλλάρη Χρυσώ, προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 Στοιχεία Επικοινωνίας: Καβαλλάρη Χρυσώ, τηλ.:2610 960 311, e-mail : Kavallar@cti.gr

 Δείτε σχετική Απόφαση: ΑΔΑ: Ρ9ΑΡ46941Δ-4ΔΠ