Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Gender Equality

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  συγκρότησε Επιτροπή Ισότητας Φύλων, για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και διαδικασιών του Ινστιτούτου.

Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Ε.Ι.Φ.) είναι πενταμελής και είναι διαρκής.

Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • εκπονεί σχέδιο δράσης ισότητας φύλων για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις ερευνητικές, παραγωγικές και διοικητικές διαδικασίες του Ινστιτούτου το οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.
  • έχει την ευθύνη παρακολούθησης και επικαιροποίησης/ανανέωσης του σχεδίου δράσης
  • μπορεί να έχει την ευθύνη εκτέλεσης ορισμένων από τις ενέργειες/δράσεις που αναφέρει το σχέδιο
  • παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών/δράσεων που αναφέρει το σχέδιο και καταρτίζει ετησία έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ορίστηκε  με την απόφαση  της 22ης/2022 συνεδρίασης της 15/02/2022 (Θέμα 9ο: Διάφορα Θέματα, 3. Εισήγηση για σχέδιο ισότητας των δύο φύλων, Αρ. Πρωτ.: 989/28-02-2022, ΑΔΑ: Ψ8ΘΛ46941Δ-6ΘΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

 ΜΕΛΗ

  • Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Αναπλ. Καθ. & Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ, ως Πρόεδρος
  • Φραγκίσκος Φώσκολος,εκπρόσωπος συλλόγου εργαζομένων
  • Ευάγγελος Παπαδόπουλος
  • Δώρα Νούσια
  • Αναστασία Κολιού

 

Το Σχέδιο Δράσης Ισότητας Φύλων (GEP v.1.0) εγκρίθηκε στις 05-05-2022 κατά την 29η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ. Είναι διαθέσιμο εδώ (στα Αγγλικά)