Λοιπές δραστηριότητες

Το Ι.Τ.Υ.Ε. στα πλαίσια των δραστηριωτήτων του έχει αναλάβει την διοργάνωση ενός μεγάλου αριθμού συνεδρίων και εχει συμβάλλει μέχρι σήμερα στην έκδοση 15 επιστημονικών βιβλίων μελών και συνεργατών του.

Το Ι.Τ.Υ.Ε. στηρίζει την Εκπαίδευση στην Ελλάδα απασχολώντας και εκπαιδέυοντας προπτυχιακούς φοιτητές ενώ στα Ερευνητικά του Έργα απασχολεί περίπου 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ακόμα το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει αναπτύξει μια σειρά καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών.