ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1450_18-12-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1450_18-12-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1451_18-12-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1451_18-12-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π38_21-01-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

« Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying »

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +/Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - Grant Agreement Number: 2014-1-EL01-KA200- 001602)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-       Συμμετοχή στην δημιουργία συλλογής ορθών πρακτικών αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό, το υπάρχον νομικό πλαίσιο, καταγραφή πραγματικών περιστατικών ,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία μεθοδολογίας μάθησης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία αντικείμενων μάθησης με τη χρήση crowdsourcing για τον σχολικό εκφοβισμό ,

-       Δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και επίβλεψη αξιολόγησης μιας πλατφόρμας ομότιμης μάθησης με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που θα προσφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα εργαλεία: Blog, Forum, wikis Tag cloud,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία οδηγού μελλοντικής αξιοποίησης και βιωσιμότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P38ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1459_21-12-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1459_21-12-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π17_12_01_2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/ Έργου:

 

«Enabling Crowd-sourcing based privacy protection for smartphone applications, websites and Internet of Things deployments (Privacy Flag)»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020 DS-2014-1/8th Framework Programme - Grant Agreement Number: 653426)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληθοποριστικού συστήματος ελέγχου απειλών κατά της ιδιωτικότητας, την ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων και τον έλεγχο της ενσωμάτωσης των διάφορων συστατικών του Privacy Flag. (έως μία σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P17ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π14_11-01-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

 

Α) ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ Κ1)

Β) ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ Κ2)

Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ3)

Δ) ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ4)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

ΝUTRIART

 

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Αρχή Διαχείρισης και στον φορέα στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) για την επέκταση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης: http://voucher.gov.gr στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ του έργου με τίτλο: “Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων  των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στην εταιρεία ΝUTRIART ABEE στην Ελλάδα και κωδικό: EGF/2014/001 EL/NUTRIART”», εφεξής (για λόγους συντομίας) αναφερόμενο ως «Υποστήριξη πρόσκλησης NUTRIART από το πληροφοριακό σύστημα VOUCHER»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Συμμετοχή στην επέκταση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης παροχής υπηρεσιών με τη μέθοδο του voucher (κωδικοί αναφοράς Κ1,Κ2,Κ3)
  2. Συμμετοχή στην τηλεφωνική υποστήριξη, για παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παρόχους κατάρτισης κατά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος http://www.voucher.gov.gr. (κωδικός αναφοράς Κ4)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P14ADA.pdf