Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Δήλωση πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της επιχειρησιακής συνέχειας για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παράδοσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας, την προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων και τη διατήρηση της φήμης μας. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να καθιερώσουμε και να διατηρήσουμε ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) που μας επιτρέπει να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να μετριάζουμε τους κινδύνους, να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε περιστατικά αναστάτωσης και να ανακτούμε έγκαιρα κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Στόχοι πολιτικής

Ανθεκτικότητα: Στόχος είναι να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του οργανισμού, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας κρίσιμες διαδικασίες, πόρους και εξαρτήσεις και εφαρμόζοντας μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιστατικών αναστάτωσης.

Ετοιμότητα: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο και προετοιμασμένο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και επιχειρηματικές διαταραχές, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και μετριάζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές.

Συνεχής βελτίωση: Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς το ΣΔΕΣ μέσω τακτικών ανασκοπήσεων, ασκήσεων και ενημερώσεων για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και την ευθυγράμμισή του με τις εξελισσόμενες ανάγκες και στόχους του οργανισμού.

Βασικές αρχές

Δέσμευση ηγεσίας: Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους, υποστήριξη και ηγεσία για τη δημιουργία, εφαρμογή και διατήρηση του ΣΔΕΣ.

Προσέγγιση βάσει κινδύνου: Υιοθετείται μια προσέγγιση βάσει κινδύνου στον σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας, εστιάζοντας τις προσπάθειές στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθεκτικότητα και τη συνέχεια των λειτουργιών του οργανισμού.

Ενσωμάτωση: Ο σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας θα ενσωματωθεί στις συνολικές διαδικασίες διαχείρισης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης ποιότητας και του στρατηγικού σχεδιασμού.

Επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς αντίδρασης σε περιστατικά. Έχουν δημιουργηθεί σαφή κανάλια επικοινωνίας και πρωτόκολλα για να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Θα παρέχονται προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν τους ρόλους και τις ευθύνες τους κατά την εφαρμογή του ΣΔΕΣ και την αντιμετώπιση περιστατικών.

Ευθύνες

Ανώτατη διοίκηση: Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την παροχή ηγεσίας, κατεύθυνσης και πόρων για την υποστήριξη της εφαρμογής και συντήρησης του ΣΔΕΣ.

Ο Υπεύθυνος του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας: Ο Υπεύθυνος του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της συντήρησης του ΣΔΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής εκτιμήσεων κινδύνου, της ανάπτυξης σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και του συντονισμού των προσπαθειών απόκρισης και αποκατάστασης κατά τη διάρκεια συμβάντων.

Όλοι οι εργαζόμενοι: Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εξοικείωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού, τη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και την τήρηση καθιερωμένων πρωτοκόλλων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ανασκόπηση και αναθεώρηση

Αυτή η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας θα επανεξετάζεται ετησίως ή ανάλογα με τις ανάγκες, για να διασφαλιστεί η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά της. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις στην πολιτική θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Έγκριση

Αυτή η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει εγκριθεί από την ανώτατη διοίκηση και θα κοινοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό.