Είστε εδώ:Αρχική/Development Projects/Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων


Κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας για το διάστημα 2010-15 που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου». Αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία των κεντρικών διαδικτυακών υπηρεσιών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης: α) τον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», β) μια σειρά από ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο» (αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτικών βίντεο, εκπαιδευτικών λογισμικών, εκπαιδευτικού υλικού χρηστών και ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών) και τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και γ) την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

Περιλαμβάνει ανάπτυξη μερικών χιλιάδων ψηφιακών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων από έμπειρους εκπαιδευτικούς, επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό (περιγραφή με μεταδεδομένα) και δημοσίευση μαθησιακών αντικειμένων στα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», ψηφιακή διαμόρφωση και εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων με τα αντικείμενα αυτά καθώς και δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης εκπαιδευτικού περιεχομένου «Συμμετέχω».


Οργανώνεται στις ακόλουθες εννέα (9) δράσεις:

 1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 2. Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού υλικού, ψηφιακή διαμόρφωση και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων
 3. Ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων και Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
 4. Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια ΜΑ
 5. Μελέτη απαιτήσεων για τη λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο στα σχολεία
 6. Μελέτη για την αξιοποίηση συμμετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία
 7. Πιλοτική δράση δημιουργίας ανθρώπινου δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών, ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών
 8. Διοικητική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης
 9. Ενέργειες ΔημοσιότηταςΤο αντικείμενο του έργου που υλοποιεί το ΙΤΥΕ είναι:
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και αρχική λειτουργία μιας ενιαίας, λειτουργικής και πλήρως αξιοποιήσιμης στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, με δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής των χρηστών, μέσω της οποίας θα διατίθεται και θα αξιοποιείται από στην εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Η ανάπτυξη ή/και προσαρμογή ενός μεγάλου αριθμού ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων άμεσα αξιοποιήσιμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών στόχων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς της πράξης.
 • Η ψηφιοποίηση, ψηφιακή διαμόρφωση και δημιουργία διαδραστικών ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων (interactive books) και η διάθεσή τους σε όλους μέσω διαδικτύου, όπου περιλαμβάνεται:
  • η διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή και η ολοκληρωμένη παρουσίαση τους μέσω υποσυστήματος διαδικτυακής προβολής και διάθεσης
  • η ψηφιακή διαμόρφωση των βιβλίων μαθητή σε ανοιχτή και επεξεργάσιμη μορφή html που προσομοιώνει την έντυπη μορφή τους,
  • ο «εμπλουτισμός» των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων με ψηφιακό διαδραστικό υλικό που επιλέγεται, προσαρμόζεται ή αναπτύσσεται εξ’ αρχής στο πλαίσιο του έργου
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Object Repository) για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα περιλαμβάνει επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα (learning objects) και θα είναι ανοιχτό για χρήση από όλους, μαθητές, δασκάλους, καθηγητές, τους γονείς αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο. Θα αποθηκεύει καταρχάς τις συλλογές ψηφιακού διαδραστικού υλικού που αναπτύσσεται εξ’ αρχής στο πλαίσιο εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό που πληροί παρόμοιες προδιαγραφές.
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία άλλου/ων εστιασμένων Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως το Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο που θα αποθηκεύει καταρχάς τις συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία του Πανελλήνιου (Εθνικού) Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (National Aggregator of Educational Metadata) που θα αποτελεί το κεντρικό σημείο διάθεσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία, όπου θα συλλέγονται εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακού υλικού που βρίσκεται όχι μόνο στα Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων του έργου, αλλά και σε αποθετήρια ή συλλογές πολιτισμικών ή άλλων φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, οπτικοακουστικά αρχεία).
 • Η επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου. Περιλαμβάνονται:
  • Μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύσσονται εξ’ αρχής στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • Εκπαιδευτικά βίντεο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό που διατίθεται για ελεύθερη χρήση/αξιοποίηση από τα σχολεία
  • Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων έργων του ΥΠΑΙΘ / ΙΤΥΕ κλπ
  • Εκπαιδευτικό υλικό χρηστών (κύρια εκπαιδευτικών)
 • Η συσσώρευση και ο εμπλουτισμός των μεταδεδομένων επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, εκπαιδευτικές πύλες ή συλλογές άλλων φορέων.
 • Η τεχνική υποστήριξη της συσσώρευσης μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών που βρίσκονται σε αποθετήρια ή ψηφιακές βιβλιοθήκες πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες κλπ) και που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Ο καθορισμός προδιαγραφών και η εκπόνηση μελέτης λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών Βίντεο Κατ’ Απαίτηση
 • Η εκπόνηση μελέτης, η ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών και η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για την αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση.
 • H ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένουΠλήρης τίτλος: “Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων”

Συντονιστές: Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης (Υπεύθυνος Έργου), Δρ. Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη έργου)

Προϋπολογισμός: 8.7 Μ ευρώ

Πρόσθετες Πληροφορίες