Συμβολή στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή και στήριξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (συμμετοχή φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών στα ερευνητικά έργα του I.T.Y.E., η συμμετοχή του I.T.Y.E. σε μεταπτυχιακά προγράμματα αιχμής)

Το I.T.Y.E. στηρίζει την Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, διότι απασχολεί ερευνητικά περί τους 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως, στα Ερευνητικά του έργα.

Επίσης, το I.T.Y.E. εκπαιδεύει ετησίως πολλούς προπτυχιακούς φοιτητές. Tο I.T.Y.E., τέλος, συμμετέχει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Αιχμής όπως το πρόγραμμα «Δυνητικές Κοινότητες».