Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Αντικείμενο Στόχοι

Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε με αντικείμενο την εισαγωγή και παραγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την εφαρμοσμένη έρευνα. Το επιστημονικό της δυναμικό περιλαμβάνει ~25 συνεργάτες, προσωπικό το οποίο διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική τεχνογνωσία και διαχειριστική εμπειρία που απαιτείται για την υλοποίηση μεγάλων έργων. Προϊστάμενος της ΔΕΤ είναι ο Δρ. Θεόδωρος Κομνηνός, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής.

Δραστηριότητα της Διεύθυνσης

Η ομάδα της ΔΕΤ διαθέτει τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε θέματα:

 • Τεχνολογικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, ψηφιακού υλικού και δικτυακών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας κρίσιμων μηχανογραφικών εφαρμογών του ΥΠΔΒΜΘ
 • Εκπόνησης προδιαγραφών και σχεδίασης σύγχρονων υποδομών για τα σχολικών εργαστήρια
 • Εκτέλεσης ολοκληρωμένων πιλοτικών έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (εθνικής κι ευρωπαϊκής χρηματοδότησης) που αξιοποιούν ΤΠΕ σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας κι επικοινωνίας στη σχολική τάξη
 • Σχεδίασης και παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
 • Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών προγραμμάτω

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του ΥΠΔΒΜΘ στην υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ Β΄ ΚΠΣ, η Διεύθυνση επιμελήθηκε το σχεδιασμό, την τεχνική στήριξη και τη διαχείριση της Ενέργειας Οδύσσεια, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η Οδύσσεια αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περιελάμβανε α) δημιουργία υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής σε 300 περίπου σχολικά εργαστήρια, β) επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, γ) παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού.

Σήμερα η Διεύθυνση παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στη διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα. Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας μέσω από τη συμμετοχή σε προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα/δράσεις:

Εθνική χρηματοδότηση

 • Έργο «Απλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών Υποστήριξης Α’βάθμιας & Β’βάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ, τομεακό πρόγραμμα ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’. Αφορά στην ανάπτυξη κι αξιοποίηση μιας εννοιολογικά ενιαίας πληροφοριακής υποδομής της εκπαιδευτικής κοινότητας, ως εργαλείο για:
  • την πληροφόρηση των μελών της για τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού συστήματος,
  • την άσκηση ορθολογικής κι αποτελεσματικής διοίκησης της εκπαίδευσης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  • την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής έρευνας.
 • Έργο «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», ΕΣΠΑ, τομεακό πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Αφορά στην αποτύπωση (σε μεγάλο βαθμό με εργαλεία ΤΠΕ) της υφιστάμενης κατάστασης στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, προκειμένου:
  • να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν,
  • να συλλεχθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω παραμέτρους από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα,
  • να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων στο χώρο αυτό.
 • Έργο «Ψηφιακό αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ΕΣΠΑ, τομεακό πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Αφορά στην ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δραστηριοτήτων στο χώρο της διδασκαλίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της προσφοράς των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Η Διεύθυνση έχει αναλάβει την ευθύνη κεντρικού συντονισμού του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος – Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα». Μέσω του συγκεκριμένου έργου το ΙΤΥΕ παρέχει:Υ
  • Υποστήριξη του ΥΠΔΒΜΘ και εποπτευόμενων οργανισμών του (ενδεικτικά αναφέρονται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)) στην ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των λειτουργιών τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ΥΠΔΒΜΘ για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση καινοτομικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση γενικά και σε θέματα αξιοποίησης και εφαρμογής των ΤΠΕ ειδικότερα.
  Ενδεικτικά υποέργα είναι τα ακόλουθα:
  • Σύστημα υποστήριξης της διαδικασίας τοποθέτησης μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση (ΟΠΣΥΔ – https://anaplirotes.sch.gr).
  • Σύστημα καταγραφής μαθητικού δυναμικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σχολείων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – http://survey.sch.gr).
  • Σύστημα υποστήριξης κεντρικής μισθοδοσίας εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΙΑΣ).
  • Σύστημα μηχανογράφησης Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ.
  • Δράσεις εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ με τη δημοσίευση οδηγών εγκατάστασης και διαμόρφωσής τους σε λειτουργικό σύστημα Ubuntu, την αξιοποίηση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού ως LTSP thin clients, την προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να λειτουργεί σε διανομές Ubuntu (debian) και την παροχή του μέσω του Αποθετηρίου της Τεχνικής Στήριξης των ΣΕΠΕΗΥ.
  • Τεχνική Στήριξη των ΣΕΠΕΗΥ με ενημέρωση & υποστήριξη & εκπαίδευση των στελεχών ΚΕΠΛΗΝΕΤ και των χρηστών ΣΕΠΕΗΥ για τις ΤΠΕ των ΣΕΠΕΗΥ με ανάπτυξη του Ενημερωτικού Κόμβου και του Συστήματος Αρωγής Χρηστών.
  • Λειτουργία Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
  • Ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ.
  • Έλεγχος ασφάλειας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων ΥΠΔΒΜΘ.

Ευρωπαική χρηματοδότηση

 • Έργο «SimSafety – Fligh Simulator for Internet Safety» (http://www.simsafety.eu) , πρόγραμμα LifeLong Learning, EE. Αφορά στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος/παιγνιδιού που απευθύνεται σε νεαρούς μαθητές (10-12 ετών), εκπαιδευτικούς και γονείς, στοχεύοντας α) στο να ενημερώσει πάνω σε θέματα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης που ενέχονται στη χρήση του Διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας γενικότερα, και β) να καλλιεργήσει μια κουλτούρα σωστής χρήσης κι αξιοποίησης αυτών. To τελικό αποτέλεσμα είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (αντίστοιχο με αυτό του Second Life) στο οποίο ο χρήστης/avatar μπορεί να επικοινωνήσει με φίλους και συμμαθητές, να ενημερωθεί σε ειδικά διαμορφωμένους εικονικούς χώρους, να επισκεφτεί χώρους αναψυχής, να συμμετάσχει σε κουίζ και ειδικά εκπαιδευτικά παιγνίδια έως και εξομοιωμένα σενάρια (role playing games) έκθεσης σε ‘ψηφιακούς’ κινδύνους, διατηρώντας ένα συνολικό σκορ με βάση τη συμμετοχή και την επίδοσή του στις δραστηριότητες (ένα σχετικό trailer διατίθεται εδώ http://simsafety-avatar.cti.gr/).
 • Έργο « InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related Risks for Young Adolescents» (http://inetrisks.cti.gr), χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Αφορά στη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων και συμπεριφορών σε σχέση με την τεχνολογία και τη χρήση του Διαδικτύου ειδικότερα, και τον από κοινού πειραματισμό γονέων και τέκνων μέσω της συμμετοχής τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του περιβάλλοντος Second Life. To τελικό αποτέλεσμα μελετά την αλλαγή στάσης (κυρίως των γονέων) απέναντι στην τεχνολογία και των κινδύνων της όπως αυτή καταγράφεται πριν και μετά τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου.
 • Έργο «ΤRIPOD – Training Civil Engineers on Post-Earthquake Safety Assessment of Damaged Buildings» (http://tripod.cti.gr) , πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, EE. Αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ελεγκτές της σεισμικής αντοχής κι ασφάλειας των πληγέντων κτηρίων, μετά από ένα καταστροφικό σεισμό.
 • Έργο «MustLearnIt» (http://mustlearnit.cti.gr), πρόγραμμα Socrates, EE. Αφορά στην αξιοποίηση τεχνολογιών σύγχρονης κι ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για την υποστήριξη της διδασκαλίας σε ολιγοθέσια κι απομακρυσμένα σχολεία. Το έργο εντάχθηκε στην ομάδα «καλών πρακτικών» (best practices) σε σχέση με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της ΕΕ (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ict/creativity_en.pdf).