ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π505_ 04/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) 

Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Γ)  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ (ΑΝΑ)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

Υποστήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να συνάψει έως:

-      μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την ανάπτυξη,  διαχείριση και  υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών του κυκλώματος παραγγελιών σχολικών βιβλίων, 

-      μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την κατασκευή επεξεργασία και διαχείριση ψηφιακού προεκτυπωτικού υλικού σχολικών βιβλίων,

-      μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο τη διαχείριση και υποστήριξη λειτουργιών παραλαβής και (ανα)συσκευασίας σχολικών βιβλίων,

 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20200604_p505.pdf