ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π91_04-02-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities / STE(A)MOnEdu»

 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KA3: Support for policy reform - Forward looking Cooperation Projects - Grant Agreement Number: 612911)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

  • Τεχνικό συντονισμό πιλοτικών/εκπαιδευτικών δράσεων
  • Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικού πλαισίου STE(A)M
  • Επιστημονική υποστήριξη ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
  • Επιστημονική υποστήριξη δράσεων αξιολόγησης.
  • Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου
  • Επιστημονική υποστήριξη διαδικασιών ποιότητας του έργου
  • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου
 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

Σχετικά συννημένα:


20210204_p91.pdf