ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π64_25-01-2021

  
Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π64_25-01-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr