ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π267_21-04-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Attracting students’ interest in mathematics and improving their skills,

comprehension and performance with the use of a virtual reality educational

platform-MATHESIS »

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Erasmus+ PROGRAMME  Grant Agreement Number: 2020-1-RO01-KA201-080410  )

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  • Προσδιορισμός καλών πρακτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη
  • Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθηματικών
  • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού  Εικονικού Περιβάλλοντος (3D Virtual World)
 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

 

Σχετικά συννημένα:


20210421_p267.pdf