ΕΜ1 - Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών, Σχετικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Η Ερευνητική Μονάδα 1 δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1998 και διεξάγει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, Σχετικών Τεχνολογιών και των Εφαρμογών τους.

Ειδικότερα, η μονάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή «Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα» με έμφαση στις θεματικές περιοχές:

- Παράλληλος, Κατανεμημένος, Κινητός και Ασύρματος Υπολογισμός
- Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών και του Internet
- Οπτικά Δίκτυα και Φωτονική τεχνολογία Επικοινωνιών
- Κρυπτογραφία και Ασφάλεια: Θεωρία και Εφαρμογές
- Οικονομική Θεωρία, Αλγόριθμοι και η Οικονομία του Internet
- Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων (Προσεγγιστικοί, Online, Κατανεμημένοι, Παράλληλοι)
- Πιθανοτικές και Συνδυαστικές Τεχνικές
- Πολυπλοκότητα (Υπολογιστική, Κοινωνική, Πολύπλοκα Συστήματα)

Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω πεδία αναπτύσσεται από την ΕΜ 1 μέσω της ανάληψης και εκτέλεσης πλήθους έργων ανταγωνιστικών και μη. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων η μονάδα έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί 47 έργα, με χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο από την Ε.Ε. και εθνικές δράσεις αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, συμμετέχει στην εκτέλεση έργων που υλοποιούν οι τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Παράλληλα, η ΕΜ1 προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα Δικτύων και Υπηρεσιών Τηλεματικής, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Πληροφοριακά Συστήματα, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, Πολιτισμός και Κοινωνικο-Οικονομικές Πτυχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το επιστημονικό προσωπικό της μονάδας προβαίνει σε σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ετησίως. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεχής ερευνητική παρουσία της ΕΜ1 σε σημαντικά Ευρωπαϊκά συνέδρια (ESA, ICALP, STACS κλπ) καθώς και σε άκρως ανταγωνιστικά συνέδρια διεθνούς κύρους (STOC, SPAA, PODC κλπ). Επιπροσθέτως, η ΕΜ1 έχει αναλάβει την διοργάνωση σημαντικών διεθνών επιστημονικών γεγονότων (ACM STOC, EATCS ICALP και ACM SPAA στην Κρήτη, τον Ιούλιο 2001, IEEE IPDPS στη Ρόδο, τον Απρίλιο 2006 και το 36ο Διεθνές Colloquium on Automata, Languages and Programming, ICALP) 2009 στη Ρόδο).

Στα πλαίσια της διεξαγωγής βασικής έρευνας, η μονάδα έχει αναπτύξει επιστημονικές συνεργασίες με πλήθος επιστημόνων και ερευνητικών φορέων από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, συνεργάζεται με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια της ανάληψης και εκτέλεσης ανταγωνιστικών έργων.

Η ΕΜ1 έχει έδρα τις κεντρικές εγκαταστάσεις του I.T.Y.E. στην Πάτρα. Στελεχώνεται με 33 άτομα, εκ των οποίων 12 είναι μέλη ΔΕΠ, 6 διδάκτορες - ερευνητές, 8 μηχανικοί Η/Υ - υποψήφιοι διδάκτορες,5 μηχανικούς Η/Υ και 2 τεχνικούς. O Δρ. Ιωάννης Χατζηγιαννάκης συντονίζει τις δραστηριότητες της μονάδας. Επιστημονικός Διευθυντής της Μονάδας είναι ο Καθηγητής Παύλος Σπυράκης, Επιστημονικός αναπληρωτής Διευθυντής της Μονάδας είναι ο Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης και Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα Ασύρματων Δικτύων είναι ο Επ.Καθηγητής Σωτήρης Νικολετσέας.

Η ΕΜ1 έχει δημιουργήσει το Ερευνητικό Εργαστήριο Δικτύων Αισθητήρων (Ε.Ε.Δ.Α.) που αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων, την ανάπτυξη πειραματικών δικτύων αισθητήρων, τη δημιουργία σχετικού λογισμικού (περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, λογισμικό προσομοίωσης, ενδιάμεσο λογισμικό) και την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών και εφαρμογών επίδειξης. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει υλοποιημένους αλγόριθμους καθώς και συστήματα και εφαρμογές με κυριότερα το simDust, το WebDust, το ShareSense και το TRAILS. Το ΕΕΔΑ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Κράτος (AEOLUS, ΑΛΓΟ.Δ.Ε.Σ, FRONTS, ProSense, WISEBEDS). Το Εργαστήριο διατηρεί σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα μεγάλου κύρους και την σχετική βιομηχανία αιχμής, ενώ Ερευνητές του Ε.Ε.Δ.Α. έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση και οργάνωση σχετικών διεθνών συνεδρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ανθρώπους, τις δημοσιεύσεις, τα έργα και τα προϊόντα της ΕΜ-1 επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Ερευνητικής Μονάδας 1.