ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/Β’ κύκλος», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5084974 (στο εξής «Πράξη») και

ειδικότερα στο πλαίσιο των υποέργων 1 έως 5 με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» τα οποία υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) από τον τελικό δικαιούχο (Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος), προϋπολογισμού 4.427.516,80 € (ΣΑΕ 2021ΣΕ34510155),

καλούνται

τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που είναι  Δημόσια Σχολεία και είναι ενταγμένα στο ως άνω Μητρώο Κ.Σ.Ε. της Πράξης, που επικαιροποιήθηκε και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π 66/24.01.17 Απόφαση ΙΤΥΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.)» κατά την 2η περίοδο επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., με προβλεπόμενη έναρξη τον Μάρτιο του 2023, για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι, τα προγράμματα ανακοινώνονται και υλοποιούνται κατανεμημένα σε επιμέρους χρονικές περιόδους. Με την παρούσα Πρόσκληση, ανακοινώνεται η υλοποίηση της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά στην υλοποίηση 663 προγραμμάτων σε Κ.Σ.Ε. που είναι Δημόσια Σχολεία, σύμφωνα με την Γεωγραφική Κατανομή που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος διεξαγωγής 1.411.100 €.

Για τα λοιπά Κ.Σ.Ε. του ως άνω Μητρώου, τα οποία είναι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί Φορείς που συνιστούν Οικονομικούς Φορείς ως ξεχωριστές νομικές οντότητες ή ΑΕΙ, Πανεπιστημιακά / Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ., θα δημοσιευθεί ξεχωριστή Πρόσκληση (Προκήρυξη) σε επόμενες περιόδους επιμόρφωσης, καθώς απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση προγραμμάτων, με εφαρμογή του νόμου περί προμηθειών.

Η υποβολή αίτησης, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 9/12/2022.

Αναλυτικές οδηγίες παρατίθενται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον υποβολής αιτήσεων στην παραπάνω διεύθυνση.

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ανάθεση του έργου της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της επικείμενης περιόδου επιμόρφωσης. Ειδικότερα, η πρόσκληση αυτή αφορά α) στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Κ.Σ.Ε. για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., β) στην κατανομή – ανάθεση των διαθέσιμων προγραμμάτων στα ενδιαφερόμενα Κ.Σ.Ε., γ) στην κατάρτιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων με την υποβολή ωρολογίων προγραμμάτων και αντίστοιχων συντελεστών (επιμορφωτών, συντονιστών προγραμμάτων, τεχνικών υπευθύνων εργαστηρίων – βοηθών επιμορφωτών, από τα αντίστοιχα Μητρώα της πράξης), τον έλεγχο και την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα της πράξης, καθώς και δ) στην συμπλήρωση των προγραμμάτων με ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (επιλογή επιμορφούμενων, μέσω ανοικτής διαδικασίας αιτήσεων συμμετοχής). 

Παράλληλα με την διεξαγωγή της διαδικασίας συμπλήρωσης προγραμμάτων, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται στο Μητρώο Επιμορφωτών και προς το προσωπικό από το Μητρώο Κ.Σ.Ε. που προτάθηκε να στελεχώσει τα προγράμματα που έχουν διατεθεί για υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς. Με αυτή την πρόσκληση ενεργοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού που θα στελεχώσει τα προς υλοποίηση προγράμματα.

Στις ενότητες της παρούσας πρόσκλησης που ακολουθούν περιλαμβάνονται: Σύντομη Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (ενότητα 1),  Σύντομη Περιγραφή (περιεχόμενο, τρόπος υλοποίησης κ.α.) της Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (ενότητα 2), Αναλυτική Περιγραφή της Διαδικασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τα Κ.Σ.Ε. και της Κατανομής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στα Κ.Σ.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον (ενότητα 3), καθώς και Αναλυτική Περιγραφή της Διαδικασίας Κατάρτισης, Έγκρισης Προγραμμάτων και Επιλογής Επιμορφούμενων (ενότητα 4). Επιπρόσθετα, στα Παραρτήματα της παρούσας παρατίθενται: Πίνακες γεωγραφικής κατανομής των προς υλοποίηση προγραμμάτων κατά την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης (Παράρτημα Α), Οικονομικά στοιχεία (αμοιβές, λειτουργικές δαπάνες) για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Παράρτημα Β), Προδιαγραφές υποδομών και Στελεχιακό δυναμικό Κ.Σ.Ε. (Παράρτημα Γ).

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Help Desk, μέσω της Πύλης Ενημέρωσης της Πράξης, στη διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr,

επιλέγοντας Υποστηρικτικές Δομές à Help Desk και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα υποβολής ερωτήματος.

 

Η υποβολή αίτησης, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis


Σχετικά συννημένα:


20221124_p815.pdf