ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «CHERPLAN», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Southeast Europe” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο, προτίθεται έως την 20/12/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια διαφημιστικού / προωθητικού υλικού, με το λογότυπο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.618,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


Σχετικά συννημένα:


P1483_12-12-2013.pdf