ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Σταθμών Εργασίας στο Πλαίσιο του Έργου: Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποστήριξης Παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που Αξιοποιούν τη Μέθοδο του Κουπονιού (voucher)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση της κατάρτισης με την μέθοδο των επιταγών κατάρτισης» (Αυτεπιστασία) του έργου «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“voucher”)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προτίθεται έως την 21/7/2014 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Θεόδωρος Πεγιάζης, τηλ. 2610960320


Σχετικά συννημένα:


P761_110714_ProthesiAnathesis_PromithiaPCVoucher.pdf