ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για την Αναβάθμιση του Απαιτούμενου Εξοπλισμού Φιλοξενίας του ΠΣ Voucher.gov.gr

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, αποφασίζει τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού,  με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για την αναβάθμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού φιλοξενίας του ΠΣ Voucher.gov.gr», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου,  στο πλαίσιο του έργου ««Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“voucher”)», Υποέργο 3 «Διενέργεια διαγωνισμού για την αναβάθμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού φιλοξενίας του ΠΣ Voucher.gov.gr»»

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Το ΙΤΥΕ θα απαντήσει τις διευκρινήσεις που θα φθάσουν σ’ αυτό μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Θεόδωρος Πεγιάζης, τηλ. 2610960320, email: nts@cti.gr Λήψη Αρχείων