ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του κτηρίου ΙΤΥΕ - Αθήνα, προτίθεται έως τις 28/07/2014, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια νέου δρομολογητή και συμβολαίων συντήρησης.

Ο συνολικός προυπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβάινει τα 10.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Σχετικά συννημένα:


P844_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHIAS_DROMOLOGITI.pdf