ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Συντήρηση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ – 2019 [Π620/21.06.2019]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες των Διευθύνσεών του, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 35.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στο site του ΙΤΥΕ (www.cti.gr) και έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 19PROC005166513/2019.06.25

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δ. Καραϊσκάκης  τηλ.: 2610960379, φαξ: 2610960490, email: karaisk@cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P620_2019.pdf