ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια δικτυακού, υπολογιστικού εξοπλισμού και περιφερειακών – 2019

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες των Διευθύνσεών του, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ‘Προμήθεια δικτυακού, υπολογιστικού εξοπλισμού και περιφερειακών – 2019’

Η προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  :    «Δικτυακός Εξοπλισμός»,     εκτιμώμενης αξίας 29.100,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2  :    «Υπολογιστικός Εξοπλισμός,  Περιφερειακά»,       εκτιμώμενης αξίας 30.760,00€ πλέον ΦΠΑ

Προσφορές που αφορούν μέρος των ειδών και των συνοδευτικών υπηρεσιών του Τμήματος 1 ή Τμήματος 2 θα απορρίπτονται του Τμήματος 1 ή Τμήματος 2 θα απορρίπτονται.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στο site του ΙΤΥΕ (www.cti.gr) και έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 19PROC005504295/2019.09.02

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δ. Καραϊσκάκης  τηλ.: 2610960379, φαξ: 2610960490, email: karaisk@cti.gr

Σχετικά συννημένα:


2019_P776.zip