Π489/04.07.2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2022-23

Προϋπολογισμός δαπάνης : εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (160.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 38.400,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 198.400,00 €).

 

H προμήθεια των 10.000 παλετών κατανέμεται σε πέντε (5) Τμήματα:

  • Ποσότητα κάθε Τμήματος: 2.000 παλέτες.
  • Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος 32.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ποσό 39.680,00 συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 14/07/2022 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, e-mail: sofos@cti.gr

 

 

 Λήψη Αρχείων