ΕΜ3 - Δυναμικά συστήματα περιρρέουσας νοημοσύνης

Η Ερευνητική Μονάδα 3 (ΕΜ3) δημιουργήθηκε το 1995 στοχεύοντας στην ευρύτερη περιοχή των Εφαρμοσμένων πληροφοριακών συστημάτων και η ομάδα DAISy (Design of Ambient Intelligent Systems Group), που ανήκε στην ΕΜ3, δημιουργήθηκε το 2001, σαν αποτέλεσμα του νέου ερευνητικού πεδίου της περιρρέουσας νοημοσύνης (ambient intelligence). Το 2009 η EM3 και η ομάδα DAISy συγχωνεύτηκαν με αποτέλεσμα την Ερευνητική Μονάδα 3 – Δυναμικά συστήματα περιρρέουσας νοημοσύνης.


Θεματικά Πεδία Ενδιαφέροντος

Πλέον, η ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΕΜ3 επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

* Περιρρέουσα Νοημοσύνη και Διάχυτα Συστήματα
* Τεχνητή Νοημοσύνη
* Κατανεμημένα Συστήματα και Μεσολογισμικό
* Εφαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα για τη λήψη αποφάσεων


Δραστηριότητα

Με βάση τις τρέχουσες ερευνητικές της δραστηριότητες αναπτύσσεται γύρω από 4 κεντρικούς άξονες:
(α) Σχεδιάζει διάχυτα συστήματα, βελτιώνει τα περιεχόμενα τους, σχεδιάζει υπηρεσιο - κεντρικές αρχιτεκτονικές, υλοποιεί το μεσο - λογισμικό, σχεδιάζει υπηρεσίες που εκδηλώνονται είτε με φυσικά είτε με εικονικά μέσα, μελετά τις αναδυόμενες συμπεριφορές του συστήματος και την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ενσωματώνει στο σύστημα απαιτήσεις εμπιστοσύνης και ιδιωτικότητας, καθώς και τυποποιεί / αξιολογεί / μετρά τις τυπικές προδιαγραφές.
(β) Αναπαριστά και διαχειρίζεται την γνώση, η οποία συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό κατανεμημένων οικοσυστημάτων, ευφυών τεχνουργημάτων, διαμεσολαβητών και ρομπότ, μηχανική οντολογιών, ταίριασμα οντολογιών, εξόρυξη δεδομένων (data mining) και συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
(γ) Σχεδιάζει αρχιτεκτονικές, βασισμένες σε αρχές της βιολογίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό αυτόνομων και αυτό-εξελισσόμενων συστημάτων και σμηνών, την μελέτη της μορφής και λειτουργίας της παράλληλης εξέλιξης υλικού και λογισμικού, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων έμμεσης επικοινωνίας και συστημάτων βασισμένων στις αρχές νοημοσύνης σμηνών.
(δ) Αναπτύσσει και σχεδιάζει εργαλεία τελικού χρήστη όπως end-user editors, εφαρμόζει την περιρρέουσα τεχνολογία σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Γεωργία, κλπ), και σχεδιάζει social computing συστήματα και εφαρμογές περιρρέουσας νοημοσύνης.


Tα τελευταία τρία χρόνια, η ΕΜ3 έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί περισσότερα από 17 ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα, σε τομείς που άπτονται των προαναφερομένων ερευνητικών περιοχών του ενδιαφέροντός της, και συγκεκριμένα: καινοτόμες χρήσεις υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων από συνεργαζόμενες μικρο-συσκευές, συστήματα λήψης αποφάσεων με χρήση τεχνολογιών GIS, πληροφοριακά συστήματα με χρήση τεχνολογιών multimedia και σχεδιασμός καινοτόμων συγγραφικών συστημάτων.
Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της σε έργα Ε&Α, η Μονάδα DAISy έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού:

Το GAS-OS ένα κατανεμημένο σύστημα μεσο-λογισμικού (middleware), το οποίο εκτελείται σε αυτόνομα τεχνουργήματα που έχουν περιορισμένους πόρους και επιτρέπει την τοπική διαχείριση των πόρων των τεχνουργημάτων και την επικοινωνία με άλλα τεχνουργήματα.
Ο eGadgetWorld Editor ένα γραφικό εργαλείο που διευκολύνει τους τελικούς χρήστες στη σύνθεση εφαρμογών περιρρέουσας νοημοσύνης συνδυάζοντας υπηρεσίες από αυτόνομα τεχνουργήματα.
Η GAS ontology μια οντολογία αναφοράς, η οποία χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα ετερογενών τεχνουργημάτων.
Ο CAA Maker που επιτρέπει την παραγωγή VHDL κώδικα από υψηλού επιπέδου τυπικές προδιαγραφές συστημάτων που βασίζονται σε components.
Το σύστημα ePlants μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους φυτών και επιτρέπει τον καθορισμό της χρήσης των πόρων με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε φυτού.
Το σύστημα Hearts που επιτρέπει τη διαμόρφωση της συνεργασίας τεχνουργημάτων και ιατρικών συσκευών με στόχο την παρακολούθηση της υγείας ασθενών που βρίσκονται στο σπίτι.
Η πλατφόρμα ASTRA που επιτρέπει τη χρήση των τεχνουργημάτων του περιβάλλοντος χώρου ως διαύλων μεταφοράς μηνυμάτων από και προς τους χρήστες του χώρου.

Η ΕΜ3 DAISy έχει δημιουργήσει το εργαστήριο Ambient Inteligence Office (ή AmInΟffice εν συντομία) στο οποίο γίνονται δοκιμές συστημάτων περιρρέουσας νοημοσύνης. Δημιουργήθηκε αρχικά στα πλαίσια του έργου HEARTS για να υλοποιήσει το βασικό στόχο του έργου ο οποίος ήταν χρήση εφαρμογών περιρρέουσας νοημοσύνης για την παρακολούθηση και βοήθεια ασθενών με καρδιοαγγειακά προβλήματα και πλέον χρησιμοποιείται ως βασικός εργαστηριακός χώρος για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των έργων της μονάδας. Είναι εξοπλισμένο με έναν κεντρικό υπολογιστή, ένα πλήθος αισθητήρων και μια οικολογία έξυπνων χειροποίητων αντικειμένων και με ρομπότ.

Αξίζει να αναφερθεί και η συμμετοχή της σε διάφορα ευρωπαϊκά forums (επιστημονικά, διοικητικά, κλπ), συμμετοχή σε programme committees συνεδρίων καθώς και οι διοργανώσεις workshops.
Βασικό στόχο αλλά και θετικό απολογισμό για την μονάδα αποτελούν μία σειρά συνεργασίες (ερευνητικές, βιομηχανικές) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και ένας σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων του ερευνητικού της προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.
Η μονάδα διευθύνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Επίκουρο Καθηγητή ΕΑΠ Αχιλλέα Καμέα και τον Υπεύθυνο της Ερευνητικής Μονάδας Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Ζαχαράκη. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ανθρώπους, τις δημοσιεύσεις, τα έργα και τα προϊόντα της ΕΜ3 DAISy επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Ερευνητικής Μονάδας 3