Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/i-Deliver – Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως υπηρεσία

i-Deliver – Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως υπηρεσία

Γράφτηκε από 
i-Deliver – Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως υπηρεσία

Στόχος της προτεινόμενης πλατφόρμας iDeliver είναι να εισάγει ένα καινοτόμο επιχειρησιακό μοντέλο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών παράδοσης (delivery) στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ανοικτή web πλατφόρμα λογισμικού, η οποία απευθύνεται τόσο σε καταστήματα, όσο και σε καταναλωτές. Βασίζεται στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου και του προορισμού της κάθε παράδοσης και στο μοντέλο του διαμοιρασμού εργασιών ανάμεσα σε διανομείς, και πελάτες (καταναλωτές ή επιχειρήσεις), στη λογική του πληθοπορισμού, αξιοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης που θα αναπτύξουν οι ερευνητικοί φορείς του έργου. Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται αφενός στην ακριβή πρόβλεψη του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης, μέσω πολλών παραμέτρων (π.χ. εποχικότητα, ώρες αιχμής, ειδικές ημέρες και γεγονότα, καιρικές συνθήκες, ιστορικότητα, αριθμός συμβεβλημένων καταστημάτων) και αφετέρου στους αλγορίθμους πολύ-παραμετρικής βελτιστοποίησης, για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την έγκαιρη ειδοποίηση των καταλληλότερων συμβεβλημένων διανομέων για εργασία σε συγκεκριμένες ώρες, κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και το συνολικό οικοσύστημα καταναλωτών, επιχειρήσεων, διανομέων να λειτουργεί σε πλήρη αρμονία, εξυπηρετώντας το μέγιστο δυνατό φόρτο εργασιών και εξασφαλίζοντας από την πλευρά του καταναλωτή ταχύτερους χρόνους παράδοσης. Η πλατφόρμα iDeliver, πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά με στόχο την αξιολόγησή της, εκ μέρους του επιχειρηματικού φορέα του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://i-deliver.gr/

 

 Το έργο i-Deliver (Τ1ΕΔΚ-03472) υλοποιείται στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

 

 EPANEK

Πρόσθετες Πληροφορίες