Π684/27-09-2022 – Ηλεκτρ. Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ 2020-22 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2020ΣΕ54700001) (2021ΝΑ34600407)

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2022».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το έτος 2022.

Το Έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 / Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 2020-2022 (ΠΚ 2016ΣΕ04400000) (2021ΣΕ5470001)» με ενάριθμο 2021ΝΑ34600407 και MIS/ΟΠΣ 5149681.  

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 173285

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π684/27-09-2022

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: € 96.774,19  πλέον Φ.Π.Α. 24%  (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: € 120.000,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 31.10.2022 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Η ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3680/11.10.2022 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ. 

Σχετικά συννημένα:

P684_Diakiryksi_22PROC011331345.pdfP684_Apofasi_orthi.pdf

2022-10-11_3680_Anakoinosi_P684.pdf

Anakoin_Diefkrinisi_PSD2022_V1.pdf

 


Λήψη Αρχείων