Π698/4.10.2022_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τίτλος Σύμβασης : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Προϋπολογισμός δαπάνης : €3.808.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €913.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €4.721.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύντομη περιγραφή:

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην διεθνή αγορά χάρτου λόγω της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο Διαγωνισμό και με τον τρόπο αυτό και η εκτέλεση της προμήθειας στους χρόνους που απαιτεί η διαδικασία της βιβλιοπαραγωγής, η προμήθεια κάθε είδους κατανέμεται σε Τμήματα ως εξής:

 Είδος 1

Πλήθος Τμημάτων: 3

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 580 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €1.222.640,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €986.000,00.

 Είδος 2

Πλήθος Τμημάτων: 2

Ποσότητα κάθε Τμήματος: 250 τόνοι.

Προϋπολογισμός κάθε Τμήματος συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% €527.000,00 και χωρίς Φ.Π.Α. €425.000,00.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και τα δύο είδη και σε κάθε είδος για ένα (1) ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα του είδους. Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά για περισσότερα από ένα (1) Τμήματα κάποιου είδους, τότε η προσφερόμενη τιμή ανά Τμήμα θα είναι ίδια για όλα τα Τμήματα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: sofos@cti.gr

 

 

 Λήψη Αρχείων