Π707/07.10.2022_ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης : “Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών Μεταλλικής Ραφαρίας στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’”

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Πέμπτη 3/11/2022 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Γκούρλιας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: gourlias@cti.gr

 Λήψη Αρχείων