Π722/12.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π722/12.10.2022 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, στο πλαίσιο του Υποέργου 13 της Πράξης: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου Τ.Π.Ε.) / Β΄Κύκλος», όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.               

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174292

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π722/12.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 2 θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1:     «Άδειες Χρήσης Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης»,

εκτιμώμενης αξίας 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€  ΦΠΑ :  7.200,00€).

ΤΜΗΜΑ 2:     «Υπολογιστικός - Δικτυακός Εξοπλισμός & Άδειες Χρήσης Λογισμικών Διαχείρισης – Εφεδρικής Αποθήκευσης – Βάσεων Δεδομένων, Περιφερειακά»,

εκτιμώμενης αξίας 99.567,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 80.296,00€  ΦΠΑ :  19.271,04€)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.296,00 €, πλέον ΦΠΑ 26.471,04 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 136.767,04 €.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Βαγγελάτος Αριστείδης email: vagelat@cti.gr, τηλ 2103350600Λήψη Αρχείων