Π731/13.10.2022 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π731/13.10.2022 με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση:

  • ενός Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, δύο μονάδων UPS 125KVA/KW (Ν+1) για το κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ, καθώς και
  • μίας μονάδας UPS Ισχύος 2X25KVA/KW (Ν+1) για το Παράρτημα Αθήνας του ΙΤΥΕ,

όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  31154000-0         Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 174444

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π731/13.10.2022

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΎΟΣ

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου των ειδών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%  24.000,00  σύνολο:  124.000,00 .

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:            07/11/2022 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Διονύσης Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr, τηλ 2610960379

 


Λήψη Αρχείων