Π800/18.11.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποθηκών ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €975.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: €234.000,00 προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €1.209.000,00) 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023  Ώρα: 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, 12/01/2023 Ώρα: 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: sofos@cti.gr

 Λήψη Αρχείων