Π860/06.12.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Π860/06.12.2022_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία»

Τίτλος Σύμβασης : «Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2023-24 για Μαθητές με Αμβλυωπία»

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €170.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό Φ.Π.Α. είναι €10.200,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €180.200,00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα: 12:00   

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Παρασκευή 13/01/2023 Ώρα: 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Σοφοτάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300, 2105597861, Ε-mail: sofos@cti.gr

 

 Λήψη Αρχείων