Π686/18.09.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π686/18.09.2023 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

32420000-3             Εξοπλισμός δικτύου

48620000-0             Λειτουργικά συστήματα

48612000-1             Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

48300000-1             Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας

48700000-5             Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π686/18.09.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

ΤΜΗΜΑ 1:       «Εξοπλισμός δικτύου»,

εκτιμώμενης αξίας         46.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       57.040,00 €  ΦΠΑ :  11.040,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2:       «Λογισμικό - Άδειες Χρήσης Λογισμικού»,

εκτιμώμενης αξίας         90.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       111.600,00 €  ΦΠΑ :  21.600,00 €)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 32.640,00 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 168.640,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσιος Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr, τηλ 2610 960 379

Σχετικά συννημένα:


P686_2023-09-18_RFQ.zip