Π263/01.04.2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ-`ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ`

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ- ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 12.000,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 62.000,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 22/04/2024 και ώρα 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 26/04/2024 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίεςΆγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597631, Ε-mail: tsirmpas@cti.gr

 Λήψη Αρχείων