Π328/16.04.2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 19.200,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 99.200,00 €).

Η συνολική ποσότητα της προμήθειας είναι 5.000 ευρωπαλέτες.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 16/05/2024 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: stmachaira@cti.grΛήψη Αρχείων