Π429/15.05.2024 – Τροποποίηση του Π329/16.04.2024 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Η υπ΄αρ. Π329/16.04.2024 Διακήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 348781, που δημοσιεύθηκε στο www.promitheus.gov.gr στις 16/04/2024 17:04:40, τροποποιείται με την υπ’ αρ. Π429/15.05.2024 Διακήρυξη και ο Διαγωνισμός έλαβε συστημικό αριθμό 348781,1.

Επισυνάπτονται τα έγγραφα της Τροποποιήσης

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ότι:

  • Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται από την Τρίτη 21/05/2024 και ώρα 13:00, στην Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 13:00.
  • Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης) του Διαγωνισμού μετατίθεται από την Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 13:00, στην Παρασκευή 21/06/2024 και ώρα 13:00.


Λήψη Αρχείων