Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/SHARPEN - Δοκιμές και Αλγοριθμικές Ιδιότητες Δυναμικών και Εξελικτικών Δικτύων

SHARPEN - Δοκιμές και Αλγοριθμικές Ιδιότητες Δυναμικών και Εξελικτικών Δικτύων

Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η αναγνώριση και η ανάλυση επιλεγμένων, σημαντικών, συνδυαστικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων τέτοιων δικτύων. Δομικές ιδιότητες: Ένας από τους στόχους μας θα είναι η αναγνώριση κρίσιμων Στατιστική συμπεριφορά της εξέλιξης: Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων κόμβων οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους γει-τονικούς τους κόμβους σε ένα δίκτυο οδηγεί σε εξελικτικές διεργασίες σε γραφήματα οι οποίες αποτελούν γενίκευση αρκετών γνωστών μοντέλων για την εξέλιξη (όπως η διεργασία του Moran, η οποία μοντελοποιεί την εξέλιξη στην περίπτωση δυο διαφορετικών τύπων κόμβων στο πλήρες γράφημα).
Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε έναν ισχυρό ιό σε ένα οποιοδήποτε γράφημα, ο οποίος μπορεί να μολύνει τους γείτονές του, αλλά είναι δυνατόν να εξαλειφθεί από κάποιον υγιή κόμβο. Ο προσδιορισμός της κατάστασης στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα στην ισορροπία είναι μια μεγάλη πρόκληση, κυρίως στη μη συμμετρική περίπτωση όπου είναι πιο πιθανή η μετάδοση του ιού από ένα μολυσμένο κόμβο παρά η εξυγίανσή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι NP-hard το να προσδιορίσουμε ακριβώς τη στατιστική συμπεριφορά μιας γενικευμένης εξελικτικής διεργασίας σε ένα γράφημα. Παρόλα αυτά, το αν μπορούμε να την προσδιορίσουμε ακόμα και κατά προσέγγιση παραμένει ένα ενδιαφέρον ανοιχτό πρόβλημα. Η εύρεση απαντήσεων σε αυτά τα προβλήματα θα είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας.


Πιστεύουμε ότι οι απαντήσεις αυτές θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των διεργασιών αυτών καθώς και των τρόπων με τους οποίους επηρεάζουν ένα σύστημα.ιδιοτήτων σχετιζόμενες με την ανα- δυόμενη δομή αυτών των δικτύων. Η πρόκληση εδώ είναι ότι η δομή αλλάζει συνεχώς και συνεπώς πρέπει να εξε-τάσουμε το χρόνο κατά τον οποίο ισχύει μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε το χρόνο κατά τον οποίο μια συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου δέχεται ραδιενέργεια (η ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται μια επιφάνεια) πάνω από ορισμένα επίπεδα. Η μελέτη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των ενεργειών που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη συνολική ραδιενέργεια που δέχεται ένα οποιοδήποτε σημείο του δικτύου.

Το παρον έργο αναπτύσεται στο πλαίσιο του επιχειρισιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσθετες Πληροφορίες